Endringer i forskrift 10. oktober 2005 om opptak til universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet fastsatte 12. desember 2007 forskrift om endring i forskrift 10. oktober 2005 om opptak til universiteter og høyskoler (opptaksforskriften). Endringene gjelder forskriftens § 4-1 Spesielle opptakskrav, og de vil tre i kraft fra og med opptak til studieåret 2008/2009. Dette rundskrivet informerer nærmere om endringene.

Universiteter og høyskoler
Samordna opptak
Utdanningsdirektoratet
Fylkesmennene
Videregående skoler
Elev- og studentorganisasjoner

 

Nr.
F-19-07
Vår ref.
200702243
Dato
12.12.2007

 

Endringer i forskrift 10. oktober 2005 om opptak til universiteter og høyskoler

Med hjemmel i lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler fastsetter Kunnskapsdepartementet forskrift om opptak til universiteter og høyskoler (opptaksforskriften). Gjeldende forskrift skal brukes til og med opptak til studieåret 2008-2009. Det vises til tidligere rundskriv: F-10-05, F-05-07 og F-09-07.

Vi viser også til høringsbrev 27. juni 2007 med forslag om endringer. Endringsforslagene omfattet § 4-1 Spesielle opptakskrav, e) Økonomiske og administrative fag, i) Kunstfag og j) Diverse fag. Det kom ikke frem synspunkter av avgjørende betydning. Det er derfor nå gjort endringer i samsvar med forslagene. Endringene trer i kraft med virking fra studieåret 2008-2009. Det forutsettes at endringene vil bli videreført i ny forskrift om opptak til høyere utdanning, fastsatt 31. januar 2007.

Vi gjør oppmerksom på at det i tillegg til de utsendte endringsforslagene er gjort ytterligere endringer i forskriften uten høring:
· Tidligere Høgskolen i Agder fikk med virkning fra 1. september 2007 status som universitet. Det er derfor gjort redaksjonell endring i § 4-1 h) nr 2-4
· Det fastsatte spesielle opptakskravet om matematikk (2MX/2MY/3MZ) til maritime studier fjernes f.o.m. opptak til studieåret 2008-2009.
· Det er fastsatt spesielt opptakskrav til nytt studium i teknisk bygningsvern og restaureringsarbeider ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Utgangspunkter for disse endringene er søknader fra henholdsvis Høgskolen i Vestfold datert 18. oktober 2007, og Høgskolen i Sør-Trøndelag datert 22. oktober 2007. Fordi maritime studier også tilbys ved Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Ålesund, har departementet lagt frem forslaget fra Høgskolen i Vestfold for disse høgskolene. Begge høgskolene har gitt sin tilslutning. Det vises for øvrig til vedlagt forskriftsendring datert 12. desember 2007.

Rangering av søkere til nytt studium i teknisk bygningsvern og restaureringsarbeider

Med hjemmel i § 7-22 kan departementet fastsette grunnlag for rangering for opptak til studier som etter § 4-1 har opptaksprøve som særkrav. For opptak til teknisk bygningsvern og restaureringsarbeider, skal søkerne rangeres med grunnlag i opptaksprøve alene, etter regler fastsatt av institusjonen.

Spesiell kvote ved opptak til sosionomutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Med hjemmel i § 7-3 fastsatte departementet 20. desember 2006 at 20% av studieplassene  på sosionomutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, fra og med opptak til studieåret 2007-2008, kan nyttes til søkere som i tillegg til generell studiekompetanse kan dokumentere interkulturell eller internasjonal bakgrunn, i henhold til kriterier fastsatt ved høgskolen. I denne kvoten skjer rangering av søkere i en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve (intervju) etter regler fastsatt av institusjonen.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Inger Johanne Christiansen
seniorrådgiver

 

Kopi:
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Forum for fagskoler
Lærerorganisasjonene
Forskerforbundet
Justisdepartementet
Statens lånekasse for utdanning
NAV
VOX

 

Vedlegg (forskrift om endring i opptaksforskriften) – PDF-fil

----------------------------------------------------------------------------------------

Rundskrivets vedlegg (forskrift om endring i opptaksforskriften) er kun publisert i PDF-format.

Signert versjon av rundskriv F-19-07 kan lastes ned i PDF-format ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-19-07 – PDF-fil

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html