Rundskriv F-05-07: Endringer i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Endringer i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Det er gjort endringer i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler (opptaksforskriften), fastsatt 10. oktober 2005.

Rundskriv
F-05-07

Saksnr. 200606893

10.01.2007

Universiteter og høyskoler
Samordna opptak
Utdanningsdirektoratet
NOKUT
Fylkeskommuner
Videregående skoler
Elev- og studentorganisasjonene
NAV

Lenke til rundskrivet i pdf-format (Acrobat Reader kreves)

Klikk her for gratis nedlasting av programmet Acrobat Reader

Endringer i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet fastsetter med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 Om universiteter og høyskoler, jf. § 3-6 og § 3-7 forskrift om opptak til høyere utdanning. Det er gjort endringer i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler (opptaksforskriften), fastsatt 10. oktober 2005, jf. vedlegg.

Endringene trer i kraft umiddelbart med virkning fra og med opptak til studieåret 2007-2008. Vi viser til Lovdata for oppdatert forskrift: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20051010-1191.html.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester endres med virkning fra 1. april 2007. For å forebygge seksuelle overgrep mot barn og utviklingshemmede, vil det bli stilt krav om at personell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, må fremlegge politiattest. Kunnskaps­departementet tar sikte på å foreslå endringer i opptaksforskriften i kapittel 6 om politiattest. Forslaget vil innebære at søkere som blir tatt opp til utdanninger som fører fram til de yrkene som er nevnt i helsepersonelloven § 48, samt barnevernspedagog- og sosionomutdanning, avkreves politiattest i samsvar med lovendringen. Departementet vil komme tilbake til dette i eget høringsbrev med kort frist.

Kommentarer til endringene
Til § 3-3, § 3-4 og § 4-1
Vi viser til høringsbrev 18. oktober 2006 og gjør oppmerksom på at det i høringsrunden er kom­met frem synspunkter som har ført til at det i tillegg til de foreslåtte endringene i § 3-3 og § 3-4, også er gjort endring i § 4-1 tredje ledd bokstav d nr. 4. Dette innebærer at søkere med relevant fagbrev/svennebrev er kvalifisert for opptak til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning uten tilleggskrav.

Med grunnlag i søknad fra Høgskolen i Agder, som har endret studienavn på sine språkstudier med spesielle opptakskrav, er det gjort endringen i § 4-1 tredje ledd bokstav h nr. 2-4.

Med grunnlag i søknad fra Høgskolen i Buskerud om å fjerne opptaksprøve som spesielt opptakskrav, er § 4-1 tredje ledd bokstav j nr. 10 strøket.

Med grunnlag i søknad fra Høgskolen i Lillehammer, er det gjort endring i § 4-1 tredje ledd bokstav j nr. 12.

Til § 7-3
Med hjemmel i § 7-3 første ledd kan departementet i særskilte tilfeller fastsette spesielle kvoter.

Med grunnlag i søknad fra Norges idrettshøgskole har departementet nå fastsatt at det til

3-årig studium i idrettsvitenskap og ettårig studium i idrettsvitenskap totalt kan avsettes

  • Inntil 15 studieplasser for søkere etter innstilling fra Forsvaret.
  • 10% kvote for søkere innstilt av Norges idrettsforbund

Til § 7-14
Endringene i § 7-14 sjette til tiende ledd er gjort med grunnlag i forslag fra Samordna opptak som bl.a. har gjort oppmerksom på at søkere med fransk baccaleureát kom relativt dårligere ut enn de øvrige søkerne, etter at antall realfagspoeng ble justert før opptaket til studieåret 2006-2007.

Til 7-22
Med hjemmel i § 7-22 andre ledd kan departementet fastsette hvordan søkere til studier med opptaksprøve skal rangeres.

Etter søknad fra Høgskolen i Lillehammer har departementet fastsatt at søkere til studium i Prosjektledelse for fjernsyn skal rangeres med grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering etter forskriften og tilleggspoeng for bestått opptaksprøve på et visst nivå, etter regler fastsatt av institusjonen

Forsøk med opptak til studier med grunnlag i relevant fagutdanning

Departementet viser til høringsbrevet 18. oktober 2006 der det går frem at det vurderes å åpne for at institusjonene gjennom frivillige forsøk kan ta opp søkere til andre relevante studier med grunnlag i fagutdanning. Åpningen for slike forsøk er ikke omtalt i forskriften. Høringen viser at det er flere som mener at en slik adgang burde forskriftsfestes, samtidig er det mange som advarer mot en slik utvidelse nå. Departementet vil vurdere eventuelle søknader om forsøk som vil kunne hjemles i § 1-2, fjerde ledd i universitets- og høyskoleloven.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Grethe Sofie Bratlie
avdelingsdirektør

Kopi:
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høgskoler
Statens lånekasse for utdanning
VOX
Lærerorganisasjonene
Forskerforbundet
Justisdepartementet

Vedlegg: Forskriftsendringer