Høring - Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.12.2006

Høring - Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Høringsbrevet og listen over høringsinstanser vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende i pdf-format.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200606893

18.10.2006

Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet fastsetter med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 Om universiteter og høyskoler, jf. § 3-6 og § 3-7 forskrift om opptak til høyere utdanning. Det foreslås å gjøre endring i gjeldende forskrift om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, fastsatt 10. oktober 2005.

Departementet viser til at det ved flere høgskoler er etablert avgrensede forsøksordninger med opptak til ingeniørutdanning på grunnlag av relevant fagbrev. Forsøkene er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 1-2, fjerde ledd. Erfaringene fra forsøkene er positive.

Departementet vil derfor foreslå endring i gjeldende forskrift slik at universiteter og høyskoler kan velge å ta opp søkere til ingeniørutdanning med grunnlag i relevant fagbrev. Endringen foreslås tatt inn som ny § 3-3 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til bestemte studier. Samtidig foreslås dagens § 3-3 som ny § 3-4.

Forslaget lyder som følger:

Institusjoner kan ta opp søkere som ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning, jf § 2-1 første ledd, og § 4-1 bokstav d), nr. 4. Det forutsettes at søkerne har relevant fagbrev.

Endringen bør få virkning fra og med opptak til studieåret 2007-2008.

Departementet vurderer videre å åpne for at institusjonene gjennom frivillige forsøk kan ta opp søkere til andre relevante studier med grunnlag i fagutdanning. Forsøkene vil kunne hjemles i § 1-2, fjerde ledd i universitets- og høyskoleloven. Åpningen for slike forsøk planlegges ikke omtalt i forskriften.

Departementet ber om at eventuelle merknader sendes både i vanlig brev og via e-post til postmottak@kd.dep.no innen mandag 18. desember 2006.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Grethe Sofie Bratlie
avdelingsdirektør

Kopi: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Ingen høringsnotater.

Arbeidsgiverforeningen NAVO
Departementene
Elev- og studentorganisasjoner
Fagskolene
Folkehøgskolerådet
Forsvarets høgskole
Forum for fagskoler
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Hovedsammenslutningene
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Nettverk for private høyskoler
Norgesuniversitetet (tidligere SOFF)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Politihøgskolen
Private høgskoler
Samarbeidsrådet for fagskoleutdanning
Samordna opptak
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
VOX

<HR>

Akershus fylkeskommune
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Barne- og likestillingsdepartementet
Elevorganisasjonen
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk
Faglig råd for elektrofag
Faglig råd for naturbruk
Faglig råd for restaurant og matfag
Faglig råd for service og samferdsel
Faglig råd teknikk og industriell produksjon
Fagskolen Rogaland
Fiskeri- og kystdepartementet
Folkeuniversitetet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forskerforbundet
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Akershus
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
KS
Kultur- og kirkedepartementet
Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning
Nettverk for Private Høgskoler
NHO
Nordland fylkeskommune
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges veterinærhøgskole
Norsk Studentunion
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Samferdselsdepartementet
Samisk høgskole
Samordna opptak
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Studentenes Landsforbund
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Unio
Utdanningsforbundet
Universitets- og høgskolerådet
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Utenriksdepartementet
Vox