Høring - Forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til endring i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT). Endringen innebærer en toårig forlengelse av midlertidig hjemmel i FAT § 16 til å innvilge tollnedsettelse ved import av befruktede egg av saktevoksende kalkunraser innenfor varenummer 04.07.1900 til utklekking av slaktedyr i økologisk produksjon. Det tas sikte på at endringen trer i kraft 1. mai 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.04.2020

Vår ref.: 16/124-15

  • Landbruksdirektoratet
  • Mattilsynet
  • Norges Bondelag
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Norsk Fjørfelag
  • Norsk Landbrukssamvirke
  • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
  • Nortura SA
  • Debio
  • Dyrevernalliansen