Handel med jordbruksprodukt

Alle land i verda vil med eigen produksjon av mat og handel sikre eigen befolking nok og trygg mat. For å legge til rette for produksjon av mat i Noreg er det eit tollvern på mange jordbruksprodukt. Tollsatsane blir bestemt i internasjonale handelsavtaler.

Korn i binge.

Matvareutfordringa i verda

Verdas befolkning vil auke til 9 milliardar menneske i 2050. Matproduksjonen må difor aukast med 70 prosent innan same tid. Dette er ei stor utfordring fordi vilkåra for jordbruksproduksjon blir endra som følge av klimaendringar og manglande tilgang på jord og vatn i mange område. FNs mat- og ernæringsorganisasjon (FAO) arbeider med verdens matvareutfordringar.

Melk i glass.

Importvernet for jordbruksvarer

Eit av dei viktigaste verkemidla i landbrukspolitikken for å sikre norsk produksjon, er importvernet på jordbruksvarer. For dei fleste jordbruksvarer som blir produsert i Noreg er det eit importvern. For produkt som sukker, ris, tropisk frukt og grønsaker utanom norsk sesong er det inga toll. Alle u-land har reduserte tollsatsar ved eksport av jordbruksprodukt til Noreg. Dei 52 fattigaste landa i verda har tollfridom.

Illustrasjon: UD

Internasjonale avtalar og samarbeid

Noreg er ein sterk tilhengar av handel. Generelt har Noreg ein svært stor eksport og import. Den viktigaste organisasjonen for Noreg knytta til handel er Verdens handelsorganisasjon (WTO) som holder til i Genève. Denne organisasjonen fastsett regler og retter for handel mellom landa. Særleg for små land er det viktig å ha eit godt regelverk.

Aktuelt no

Kulturlandskap Provence.

Iverksettelse av artikkel 19-avtalen med EU

05.07.2018: Norge og EU kom den 5. april 2017 til enighet om en ny avtale om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19. Avtalen er inntatt som vedlegg til Prop. 115 S (2016-2017) "Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalen artikkel 19".

Fenalår fra Norge vil konkurrere mot parmaskinke og serranoskinke i kjøttdisken på delikatessembutikkene i Paris, og har fått EUs beskyttelse for kopiering og etterlikning av produktet.

Fenalår fra Norge i EUs mesterliga for mat

15.11.2017: Fenalår fra Norge mottok i går den høythengende europeiske merkevarebeskyttelsen, PGI-merket, som beskytter nasjonale, regionale og lokale matskatter i EU.

Strategi for eksport av jordbruksprodukter

Plan/strategi Dato: 15.01.2015

Landbruks- og matdepartementet har lagt fram en strategi for økt eksport av jordbruksprodukter. Strategien omfatter både produkter fra primærjordbruket og næringsmiddelindustrien og omfatter både volumprodukter og produkter fra lokalmatsegmentet. Den omhandler også betydningen av salg av norsk mat og drikke til turister som kommer til Norge.

Til toppen