Handel med jordbruksprodukt

Alle land i verda vil med eigen produksjon av mat og handel sikre eigen befolking nok og trygg mat. For å legge til rette for produksjon av mat i Noreg er det eit tollvern på mange jordbruksprodukt. Tollsatsane blir bestemt i internasjonale handelsavtaler.

Korn i binge.

Matvareutfordringa i verda

Verdas befolkning vil auke til 9 milliardar menneske i 2050. Matproduksjonen må difor aukast med 70 prosent innan same tid. Dette er ei stor utfordring fordi vilkåra for jordbruksproduksjon blir endra som følge av klimaendringar og manglande tilgang på jord og vatn i mange område. FNs mat- og ernæringsorganisasjon (FAO) arbeider med verdens matvareutfordringar.

Melk i glass.

Importvernet for jordbruksvarer

Eit av dei viktigaste verkemidla i landbrukspolitikken for å sikre norsk produksjon, er importvernet på jordbruksvarer. For dei fleste jordbruksvarer som blir produsert i Noreg er det eit importvern. For produkt som sukker, ris, tropisk frukt og grønsaker utanom norsk sesong er det inga toll. Alle u-land har reduserte tollsatsar ved eksport av jordbruksprodukt til Noreg. Dei 52 fattigaste landa i verda har tollfridom.

Illustrasjon: UD

Internasjonale avtalar og samarbeid

Noreg er ein sterk tilhengar av handel. Generelt har Noreg ein svært stor eksport og import. Den viktigaste organisasjonen for Noreg knytta til handel er Verdens handelsorganisasjon (WTO) som holder til i Genève. Denne organisasjonen fastsett regler og retter for handel mellom landa. Særleg for små land er det viktig å ha eit godt regelverk.

Aktuelt no

Den kinesiske ministeren lot seg imponere over det norske arbeidet med dyrehelse og mattrygghet.

Norsk-kinesisk avtale om handel og mattrygghet

21.05.2019: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag undertegnet en samarbeidsavtale om dyrehelse og import og eksport av trygg mat med den kinesiske tollministeren Ni Yuefeng. Bollestad ble også invitert på gjenvisitt til Kina senere i år.

Dame i kornåker.

Vil bedre mattryggheten i verden

13.02.2019: Hvert år blir 600 millioner mennesker syke som følge av å ha spist utrygg mat. 420.000 mennesker dør av samme grunn. Den internasjonale mattrygghetskonferansen etterlyser et større globalt samarbeid for å bedre mattryggheten i verden.

Til toppen