Handel med jordbruksvarer

Alle land i verda vil sikre eigne innbyggarar nok og trygg mat, gjennom ein kombinasjon av eigen matproduksjon og handel med omverda. Noreg er eit høgkostland og med klima og topografi som påverkar økonomien i matproduksjonen. For å legge til rette for produksjon av mat i Noreg er det difor tollvern på viktige jordbruksprodukt.

Korn i binge.

Global matsikkerheit

Matsikkerheit er tilgang til nok, trygg og sunn mat, produsert på ein berekraftig måte. Verdas befolkning vil auke til 9 milliardar menneske i 2050. Mat-produksjonen må difor aukast med 70 prosent innan same tid. Dette er ei stor utfordring fordi vilkåra for jordbruksproduksjon blir endra som følge av klimaendringar og manglande tilgang på jord og vatn i mange område. Landbrukssektoren er avhengig av fungerande økosystem for produksjon av mat.

Melk i glass.

Importvernet for jordbruksvarer

Eit av dei viktigaste verkemidla i landbrukspolitikken for å sikre norsk produksjon, er importvernet på jordbruksvarer. For dei fleste jordbruksvarer som blir produsert i Noreg er det eit importvern. Samtidig er over 80 prosent av importen av jordbruksvarer tollfri. Dette gjeld mellom anna produkt som sukker, ris, tropisk frukt samt grønsaker utanom norsk sesong. I tillegg har alle u-land reduserte tollsatsar, og dei 52 fattigaste landa i verda har ikkje tollsats ved eksport av jordbruksvarer til Noreg.

Illustrasjon: UD

Internasjonale avtalar og samarbeid

Noreg er ein handelsnasjon, og i internasjonal målestokk har landet ein liten, open økonomi. Den viktigaste organisasjonen for Noreg i handelssamanheng er Verdens handelsorganisasjon (WTO) som held til i Genève. Denne organisasjonen fastsett regler og retter for handel mellom landa. Særleg for små land er det viktig å ha eit sameint globalt regelverk som skapar føreseielege rammevilkår.

Aktuelt no

Brød og melk.

Rapport om tilpasning til WTO-avtalen

01.02.2024

Som følge av WTO-avtalens forpliktelser må det gjøres endringer i målprissystemet for melk eller korn. En partssammensatt arbeidsgruppe har i dag lagt fram prioriteringskriterier og vurderinger som grunnlag for beslutninger vårens jordbruksoppgjør.

Landbruk i Kenya.

Norske Agritek-løsninger skaper interesse i Øst-Afrika

05.01.2022

Smarte agritek-løsninger danner ikke bare grunnlag for et mer effektivt og bærekraftig landbruk i Norge. Utvikling innen norsk landbruksteknologi gir også grunnlag for nye forretningsidéer og produkter med eksportpotensiale.