Matvareutfordringa i verda

Verdas befolkning vil auke til 9 milliardar menneske i 2050. Matproduksjonen må difor aukast med 70 prosent innan same tid. Dette er ei stor utfordring fordi vilkåra for jordbruksproduksjon blir endra som følge av klimaendringar og manglande tilgang på jord og vatn i mange område. FNs mat- og ernæringsorganisasjon (FAO) arbeider med verdens matvareutfordringar.

FAO

FNs organisasjon for landbruk og mat, FAO, er ein særorganisasjon i FN-systemet. Den har eit omfattande mandat, uttrykt i tre hovudmålsettingar:

  1. Bekjemping av sult, underernæring og usikker tilgang på mat
  2. Fattigdomsbekjemping og styrka økonomisk og sosial utvikling for alle
  3. Bærekraftig forvalting av naturressursar for dagens og framtidige generasjonar

FAO er den sentrale kunnskapsorganisasjonen globalt for mattryggleik, og speler ei viktig rolle i å utforme politiske tilrådingar og bidra til utvikling av globale retningslinjer for auka mattryggleik. Noreg er ein betydeleg bidragsytar til FAO og deltar i styringa av organisasjonen i fagkomiteer, Rådet og Generalkonferansen.

Til toppen