Rapport om tilpasning til WTO-avtalen

Som følge av WTO-avtalens forpliktelser må det gjøres endringer i målprissystemet for melk eller korn. En partssammensatt arbeidsgruppe har i dag lagt fram prioriteringskriterier og vurderinger som grunnlag for beslutninger vårens jordbruksoppgjør.

En partssammensatt arbeidsgruppe under jordbruksavtalen har i dag levert en rapport om tilpasning av pris- og reguleringssystemene for korn og melk til regelverket i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Norge har en maksimal grense for tillatt nivå på såkalt handels­vridende internstøtte – ofte kalt «gul støtte» eller AMS (Aggregert Mål for Støtte). For å overholde forpliktelsen må Norge nå avvikle flere målpriser for å legge til rette for en rimelig prisutvikling og samtidig redusere det rapporterte støttenivået (AMS). Det vil dermed bli færre målpriser å forhandle om under jordbruksoppgjøret. Dette er prosesser som tidligere har vært gjennomført for kjøtt og egg.

Det har vært nedsatt to bredt sammensatte faggrupper, for hhv. korn og melk, som har vurdert alternative endringer i de to sektorene som reduserer Norges AMS. Rapportene fra de to faggruppene har vært grunnlag for den partssammensatte arbeidsgruppa, og publiseres som vedlegg til arbeidsgruppas rapport.

På grunnlag av fagrapportene har arbeidsgruppa satt opp prioriteringskriterier og gjort vurderinger som grunnlag for valg av endringer i vårens jordbruksoppgjør.

Rapportene kan du lese her:

I tillegg har Landbruksdirektoratet skrevet en rapport som du kan lese her: