Høringer

Høring - Avvikling av ordningen med områdestyrer

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov om reindrift (reindriftsloven) av 1. juli 2007 på høring. Forslaget innebærer en avvikling av ordningen med områdestyrer og overføring av områdestyrets oppgaver til fylkesmannsembetene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2012

Vår ref.: 200801953 SMP

Landbruks- og matdepartementet sender med dette et forslag til endringer i lov om reindrift (reindriftsloven) av 1. juli 2007 på høring. Forslaget innebærer en avvikling av ordningen med områdestyrer og overføring av områdestyrets oppgaver til fylkesmannsembetene.

Områdestyrene har vært en del av den offentlige forvaltningen av reindriften i Norge siden 1979. De er i likhet med Reindriftsstyret kollegiale organer og hvor reineiere i hovedsak er i flertall. Siden etableringen har det skjedd en rekke endringer i offentlig forvaltning generelt som tilsier at også forvaltningen av reindriften bør vurderes nærmere. Regjeringen har i Soria Moria II-erklæringen (2009 - 2013) forutsatt at det skjer en evaluering av reindriftsforvaltningen. Dette er gjennomført i 2010, og rapportene bekrefter de utfordringer man over tid har sett med dagens ordning.

Overføringen av områdestyrets myndighet til fylkesmennene forutsettes å skje parallelt med en administrativ overføring av de lokale forvaltningskontorene til fylkesmannen i de fem nordligste fylkene. Fylkesmannen vil dermed bli den statlige regionale fagmyndigheten i offentlig forvaltning av reindrift.

Det sentrale nivået med Reindriftsstyret og Reindriftsforvaltningen i Alta forutsettes opprettholdt som før, men slik at Reindriftsforvaltningen skifter navn til Statens reindriftsforvaltning.

Landbruks- og matdepartementet vil fortsatt ha det overordnede faglige ansvaret for den offentlige forvaltningen av reindriften.
Det vises for øvrig til vedlagte høringsnotat.
 
Høringsfristen settes til 15. januar 2012.


Med hilsen


Anne Marie Glosli e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                                 Marit Myklevold
                                                                                 avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Oppland

Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Oppland fylkeskommune

Mattilsynet
Statens landbruksforvaltning
Reindriftsstyret
Områdestyret i Øst-Finnmark
Områdestyret i Vest-Finnmark
Områdestyret for Troms
Områdestyret for Nordland
Områdestyret for Nord-Trøndelag
Områdestyret for Sør-Trøndelag/Hedmark

Norske Reindriftsamers Landsforbund
Sametinget
Kommunenes Sentralforbund
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Skogeierforbund
Norges Fjellstyresamband
Norges Naturvernforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Den Norske Turistforening

Reinbeitedistriktene:
Kontaktutvalget for tamreinlagene i Sør Norge v/Asgrim Opdal, 2977 Øye
Statskog SF, PB 63 Sentrum, 7801 Namsos
Finnmarkseiendommen, PB 133, 9811 Vadsø
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger
Fylkesmannen i Buskerud, PB 1604, 3007 Drammen
Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, Julsundvegen 9, 6404 Molde
Buskerud fylkeskommune, PB 3563, 3007 Drammen
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger
Rindal kommune, 6657 Rindal
Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal

Følgende kommuner:
Kommunene i Finnmark, Troms og Nord-Trøndelag
Kommunene i Nordland unntatt Bø, Flakstad, Moskenes, Røst, Træna, Vega,
Vestvågøy, Værøy og Øksnes
Kommunene Selbu, Tydal, Holtålen, Røros, Midtre Gauldal, Rennebu, Meldal og
Oppdal i Sør-Trøndelag
Kommune Os og Engerdal i Hedmark
Kommunene Lom, Vågå, Gausdal, Øystre Slidre, Vang, Vestre Slidre, Nord-
Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, og Nordre Land i Oppland
Kommunene Luster og Årdal i Sogn og Fjordane
Kommunene Hol, Hemsedal, Gol, Nes og Flå i Buskerud

Departementene