Høring - Avvikling av ordningen med områdestyrer

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov om reindrift (reindriftsloven) av 1. juli 2007 på høring. Forslaget innebærer en avvikling av ordningen med områdestyrer og overføring av områdestyrets oppgaver til fylkesmannsembetene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2012