Høring - Difis rapport om gjennomgangen av forbrukerapparatet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) gjennomgår i rapporten organiseringen av- og arbeidsdelingen mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2015

Vår ref.: 14/3123

Høringsbrev - Difis rapport om gjennomgangen av forbrukerapparatet

  1. Innledning

I innstillingen til statsbudsjettet høsten 2013, uttrykte flertallet i Stortingets Familie- og kulturkomitè at de ”… ser behov for en vurdering av innretningen av dagens forbrukerpolitiske virkemiddelapparat, og ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av dette feltet”.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ga derfor Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i oppdrag å gjennomgå organiseringen av- og arbeidsdelingen mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet. Resultatet av gjennomgangen er sammenfattet i Difis rapport 2015:4 ”Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet”. Departementet sender med dette rapporten på høring.

Den forrige evalueringen av forbrukerapparatet ble foretatt i St. meld. 40 i 1998-99. Det forbrukerpolitiske feltet har utviklet seg svært mye siden den gang. Både globalisering og digitalisering av økonomien, og parallelt en omfattende harmonisering av regelverk innenfor EØS-området, har bidratt til at oppgaver og rammebetingelser for forbrukerorganene er endret.

Regjeringen er opptatt av å sikre et slagkraftig forbrukerapparat, som ivaretar forbrukernes interesser på best mulig måte. For å sikre forbrukerinteressene, er det viktig at organiseringen av forbrukerapparatet bygger opp under virksomhetenes fortsatte legitimitet og tillit i samfunnet.

  1. Formålet med høringen

Rapporten som nå sendes på høring drøfter fordeler og ulemper ved dagens organisering av forbrukerapparatet i Norge.

Hovedspørsmålet som rapporten tar opp, er om Forbrukerrådets rolle som interesseorgan bør skilles fra utøvelsen av forvaltningsoppgaver (som klagebehandling og mekling). Difi peker også på at forbrukerapparatet fremstår som fragmentert og lite kostnadseffektivt. I denne sammenheng peker DIFI blant annet på ordningen med 10 regionkontorer under Forbrukerrådet.

En annen problemstilling i rapporten omhandler tydelighet i rolledelingen. Difi peker på at det er vanskelig for allmennheten å skille rollene til Forbrukerrådet og Forbrukerombudet fra hverandre. I følge Difi bidrar ombudsnavnet til uklarhet, da Forbrukerombudet har et tilsynsmandat samtidig som Forbrukerrådet kan sies å ha oppgaver av ombudskarakter.

Formålet med å sende rapporten på høring er å få innspill til de vurderinger som framkommer. Departementet ønsker særlig innspill på Difis forslag og begrunnelse for et mulig skille mellom Forbrukerrådets roller som interesseorgan og forvaltningsorgan.

Høringen er gjort allment tilgjengelig på departementets hjemmesider. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under ”Send inn høringssvar” på departementets hjemmeside.

 

Høringsfristen settes til: 22. juni 2015

 

Med hilsen                                                                         

 

 

Eirik Annexstad (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Eskil Havgar

                                                                                          rådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

 

Offentlige virksomheter

Departementene

Konkurransetilsynet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Post- og teletilsynet

Finanstilsynet

Medietilsynet

Datatilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Husbanken

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Innovasjon Norge

 

Nemnder og utvalg

Boligtvistnemnda

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon

El-klagenemnda

Finansklagenemnda

Husleietvistutvalget i Hordaland

Husleietvistutvalget i Oslo/Akershus

Husleietvistutvalget i Sør Trøndelag og Nord Trøndelag

Håndverkerklagenemnda

Inkassoklagenemnda

Klagenemnda for bilutleiesaker

Klagenemnda for gravferdstjenester

Klagenemnda for vask og rens

Parkeringsklagenemnda

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester

Reklamasjonsnemnda for fotografiarbeider

Reklamasjonsnemnda for takstmenn

Transportklagenemnda

 

Forbrukersektoren

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

Statens institutt for forbruksforskning

Stiftelsen miljømerking

 

Næringslivets organisasjoner

Næringslivets hovedorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Eiendom Norge

Energi Norge

Ikke-statlige organisasjoner

Landsorganisasjonen

Akademikerne

Unio

YS

Den Norske advokatforening

Dagligvareleverandørenes forening

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Innvandrernes landsorganisasjon

Juss Buss

Huseiernes landsforbund Leieboerforeningen

Norges Automobilforbund

Norges Blindeforbund

Norges Bondelag

Norges Taksteringsforbund

NITO Takst

Norges Kvinne- og familieforbund

Norske Boligbyggelags landsforbund

Pensjonistforbundet