Høring - Ekstern gjennomgang av Politiets sikkerhetstjeneste Rapport fra Traavikutvalget

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2013

Vår ref.: 12/8121 - ESO

Høring - Ekstern gjennomgang av Politiets sikkerhetstjeneste Rapport fra Traavikutvalget

I april 2012 satte justis- og beredskapsminister Grete Faremo ned et utvalg med mandat til å vurdere ulike sider ved Politiets sikkerhetstjeneste med særlig vekt på i hvilken grad tjenestens prioritereringer, ressursutnyttelse, arbeidsprosesser, kompetanse og organisering er hensiktsmessig i forhold til trusselbildet og de arbeidsoppgaver tjenesten er tillagt. Utvalget avga sin rapport til justis- og beredskapsministeren 3. desember 2012.

Justis- og beredskapsdepartementet sender nå rapporten på høring. Vi ber spesielt om synspunkter på utvalgets forslag til forbedringer. Høringsbrevet og rapporten er tilgjengelig på Justis- og beredskapsdepartementets nettside på www.regjeringen.no. Rapporten kan også fås ved henvendelse til departementet.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer samt organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på vedlagte adressatliste.

Høringsfristen settes til fredag 17. januar 2013.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis på e-post til postmottak@jd.dep.no, eventuelt som vanlig post til Justis- og beredskapsdepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen
Thor Arne Aass
ekspedisjonssjef

Knut Fosli
avdelingsdirektør

Vedlegg: Høringsliste 

 

Til toppen