Høring - endring av klageregler i forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Kulturdepartementet sender med dette forslag til endring av klageregler i forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.11.2016

Vår ref.: 16/6601

Kulturdepartementet sender med dette forslag til endring av klageregler i forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk på høring. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges eller videresendes til eventuelle underliggende organer eller andre berørte organisasjoner, institusjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. Departementet ber om at eventuelle merknader til vedlagt endringsforslag sendes departementet innen 28. november 2016.

Med hilsen

Ellen S. Tauland (e.f.)
avdelingsdirektør

Åse Kringstad
seniorrådgiver

 

Bergen Media By
Bygdekinoen
Den norske filmskolen
Discovery Networks Norway
Eikeland og Haug
Familie & Medier
Film & Kino
Film3 AS
FilmCamp AS
Filmfond Nord
Filmfondet Fuzz
Filminvest Midt-Norge
Filmkraft Rogaland
Filmparken AS
Filmreg
Filmveksthuset Tvibit
Filmweb
HBO Nordic
Innovasjon Norge
Internasjonalt Samisk Filminstitutt AS
Kulturmeglerne
Mediefabrikken i Akershus
Mid Nordic Film
Midtnorsk filmsenter AS
MTG Norge
Nordisk Film- og TV –fond
Nordnorsk Filmsenter AS
Norske filmfestivaler v/Tor Fosse
Norsk filmforbund
Norsk filminstitutt
Norsk filmklubbforbund
Norsk filmkritikerlag
Norsk kinoforbund
Norsk kulturråd
Norsk Skuespillerforbund
Norsk videogramforening
Norske Dramatikeres Forbund
Norske Filmdistributørers Forening
Norske Filmregissører
Norske Kinosjefers Forbund
NORWACO
NRK
Oslo kommune
Sámediggi/Sametinget
SF Norge AS
Sørnorsk filmsenter
TV 2
TVNorge AS
Vestnorsk filmkommisjon
Vestnorsk filmsenter AS
Viasat AS
Viken filmsenter
Virke
Virke Produsentforeningen
Østnorsk filmsenter AS
Forum for Norwegian Arts Export
Blindeforbundet
Hørselshemmedes landsforbund

Cinematek

Cinemateket i Lillehammer
Cinemateket i Stavanger
Cinemateket i Kristiansand
Cinemateket i Tromsø
Cinemateket i Trondheim
Cinemateket i Bergen

Fylkeskommune

Akershus fylkeskommune
Aust Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedemark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og romsdal fylkeskommune
Nord Trønderlag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Departement

Samferdselsdepartementet
Landbruks-og matdepartementet
Kunnskaps Departementet
Klima- og miljødepartementet
Justis-og bedredskapsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Utenriksdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Finansdepartementet
Olje- og energidepartementet