Høring - ny forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Meld. St. 30 (2014–2015) En framtidsrettet filmpolitikk og behandlingen av denne jf. Innst. 83 S (2015–2016), legger opp til en endring av tilskuddsordningene for audiovisuelle produksjoner på flere områder. Kulturdepartementet legger med dette fram forslag til en ny hovedforskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2016

Resultat:

For å se Norsk filminstitutts høringer, gå til NFIs sider.

Vår ref.: 16/2684

Kulturdepartementets forskrift om tilskudd til
produksjon og formidling av audiovisuelle verk skal være en overordnet
forskrift som forankrer formålene med tilskuddsordningene på filmområdet. Norsk filminstitutt har utarbeidet mer detaljerte forskrifter om tilskuddsordninger for henholdsvis audiovisuell produksjon og filmformidling. Norsk filminstitutt legger fram sine forskrifter i en egen høring, parallelt med høringen av Kulturdepartementets forskrift. Vi anbefaler at høringsinstansene ser høringsdokumentene fra henholdsvis Kulturdepartementet og Norsk filminstitutt i sammenheng.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Departementet ber om at eventuelle merknader til vedlagt endringsforslag sendes departementet innen 1. juni 2016

 

Med hilsen                                                                        

Ellen S. Tauland (e.f.)
avdelingsdirektør

Åse Kringstad
seniorrådgiver

Høringsinstanser
Bergen Media By
Blindeforbundet
Bygdekinoen
Den norske filmskolen
Discovery Networks Norway
Eikeland og Haug
Familie &  Medier
Film & Kino
Film3 AS
FilmCamp AS
Filmfond Nord
Filmfondet Fuzz
Filminvest Midt-Norge
Filmkraft Invest AS
Filmkraft Rogaland
Filmparken AS
Filmreg
Filmveksthuset Tvibit
Filmweb
HBO Nordic
Hørselshemmedes landsforbund
Innovasjon Norge
Internasjonalt Samisk Filminstitutt AS
Kulturmeglerne
Mediefabrikken i Akershus
Mid Nordic Film
Midtnorsk filmsenter AS
MTG Norge
Nordisk Film- og TV –fond
Nordnorsk Filmsenter AS
Norske filmfestivaler v/Tor Fosse
Norsk filmforbund
Norsk filminstitutt
Norsk filmklubbforbund
Norsk filmkritikerlag
Norsk kinoforbund
Norsk kulturråd
Norsk Skuespillerforbund
Norsk videogramforening
Norske Dramatikeres Forbund
Norske Filmdistributørers Forening
Norske Filmregissører
Norske Kinosjefers Forbund
NORWACO
NRK
Oslo kommune
Sámediggi/Sametinget
Sørnorsk filmsenter
TV 2
TVNorge AS
Vestnorsk filmkommisjon
Vestnorsk filmsenter AS
Viasat AS
Viken filmsenter
Virke
Virke Produsentforeningen
Østnorsk filmsenter AS
Forum for Norwegian Arts Export
 
Cinemateket i Lillehammer
Cinemateket i Stavanger
Cinemateket i Kristiansand
Cinemateket i Tromsø
Cinemateket i Trondheim
Cinemateket i Bergen

Fylkeskommune

Departementene