Høring - ny forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Meld. St. 30 (2014–2015) En framtidsrettet filmpolitikk og behandlingen av denne jf. Innst. 83 S (2015–2016), legger opp til en endring av tilskuddsordningene for audiovisuelle produksjoner på flere områder. Kulturdepartementet legger med dette fram forslag til en ny hovedforskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.06.2016

For å se Norsk filminstitutts høringer, gå til NFIs sider.