Høring - endring av kravet til revisors sikkerhetsstillelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.05.2012

Vår ref.: 12/499

Høring - endring av kravet til revisors sikkerhetsstillelse

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i kravet til revisors sikkerhetsstillelse i forskrift 25. juni 199 nr. 712 om revisjon og revisorer (revisorforskriften), jf. vedlagte høringsnotat fra Kredittilsynet (nå Finanstilsynet)
15. oktober 2009.


1. Sakens bakgrunn

I forbindelse med gjennomføringen av direktiv 2006/43/EF (revisjonsdirektivet) foreslo Finanstilsynet i høringsnotat 1. juni 2007 at kravet til revisors sikkerhetsstillelse, jf. revisorloven § 3-7, erstattes med et krav til ansvarsforsikring. Finanstilsynet viste til at særegenheter med sikkerhetsstillelsesordningen gjør at den blir uforholdsmessig kostbar sammenlignet med en forsikringsordning, uten at den kan antas å ville gi skadelidte nevneverdig bedre dekningsmuligheter enn et krav om ansvarsforsikring. Forslaget ble sendt på høring 28. juni 2007 med høringsfrist 28. september 2007. Høringsinstansene hadde ikke merknader til forslaget.

I Ot.prp.nr. 78 (2008–2009) sluttet departementet seg i hovedsak til Finanstilsynets vurdering av sikkerhetsstillelsesordningen. Departementet viste imidlertid til at revisorloven § 3-7 nr. 4 isolert sett hjemler en ordning med ansvarsforsikring istedenfor sikkerhetsstillelse, og fulgte derfor ikke opp Finanstilsynets forslag til lovendring på dette punktet. Departementet uttalte imidlertid at det ville bli lagt opp til å endre revisorforskriften slik at det åpnes for at sikkerhetsstillelse kan erstattes med ansvarsforsikring og avviklingsforsikring.

Ved brev 26. juni 2009 ba departementet Finanstilsynet om å utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til hvordan endringene i revisorforskriften kan gjennomføres. Departementet ba i den forbindelse om en særlig vurdering av mulige konsekvenser for tredjeparter, herunder om det er behov for regler som sikrer at eventuelle skadelidte kan rette erstatningskrav direkte mot forsikringsselskapet, og om det er behov for regler som kan bidra til å sikre at det alltid vil være minst ett ansvarlig forsikringsselskap, for eksempel ved overdragelse av revisors virksomhet, ved endring i revisors nettverkstilknytning, ved bytte av forsikringsleverandør eller ved manglende innbetaling av premie.

Finanstilsynet oversendte utkast til høringsnotat til departementet ved brev 16. oktober 2009. I høringsnotatet foreslås det at gjeldende §§ 3-1 til 3-4 i revisorforskriften erstattes med nye §§ 3-1 til 3-3. 


2. Forskriftsforslaget i hovedtrekk

2.1 Kort om forslaget
Forslaget går i hovedsak ut på å erstatte dagens krav til sikkerhetsstillelse med et krav til ansvarsforsikring. Dagens krav svarer i all hovedsak til sikkerhetsstillelseskravene som gjelder for bl.a. advokater og eiendomsmeglere.

Finanstilsynet foreslår at det i ny § 3-1 i revisorforskriften oppstilles krav om at sikkerhet etter revisorloven § 3-7 nr. 4 skal stilles som ansvarsforsikring. Etter ny § 3-2 første ledd skal forsikringen dekke revisors ansvar etter revisorloven kap. 8, herunder også forsettlige og grovt uaktsomme handlinger. I bestemmelsens annet ledd fastslås at forsikringsavtaleloven § 7-7, jf. § 7-6, gjelder, med unntak av plikten til å melde til vedkommende myndighet om ansvarsforsikringen er oppsagt eller på annen måte bortfalt. Av femte ledd følger at forsikringen skal gjelde i 3 år etter dato for sist avgitte revisjonsberetning. Etter ny § 3-3 kan skadelidte rette krav direkte mot revisors forsikringsselskap.

2.2 Høringen
Sikkerhetsstillelse er en økonomisk sikkerhet for den som lider tap ved revisors handlinger eller unnlatelser, og ikke for revisor selv. Hensikten med sikkerhetsstillelsen er å sikre klienten at revisor er solvent dersom tjenesteytelsen påfører klienten økonomisk skade. Ved en erstatningssak kan skadelidte søke erstatning direkte fra sikkerhetsstiller, som hefter for det ansvaret revisor har pådratt seg.

Ansvarsforsikringen vil tjene skadelidtes interesse ved at den bidrar til å sikre at revisor blir i stand til å gjøre opp eventuelle erstatningskrav. Advokatforeningen har lagt til grunn at advokater neppe har mulighet til å få avtale om sikkerhetsstillelse uten at det tegnes ansvarsforsikring for minimum det samme beløpet. Departementet antar at det samme vil gjelde for revisorer. Departementet bemerker for øvrig at det, når både advokater, eiendomsmeglere og revisorer er underlagt tilnærmet like krav til sikkerhetsstillelse, må antas at markedet for denne typen ordninger i Norge fungerer på en akseptabel måte.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om gjeldende krav til sikkerhetsstillelse for revisorer bør erstattes med et krav til ansvarsforsikring. Departementet ber høringsinstansene særskilt å vurdere om ansvarsforsikring må antas å gi skadelidte like god dekning som sikkerhetsstillelse, herunder om et krav til forsikring på en periode på tre år etter sist avgitte revisjonsberetning må antas tilstrekkelig til å dekke eventuelle økonomiske tap revisor måtte ha forvoldt i sin yrkesutøvelse.

Departementet ber videre om høringsinstansenes syn på om det vil være tilfredsstillende at det ikke skjer en løpende kontroll med om praktiserende revisorer til enhver tid oppfyller kravet til ansvarsforsikring, herunder om det bør utformes et alternativ til ordningen i forsikringsavtaleloven om begrensning i forsikringsselskapets frist for å fri seg fra ansvar etter at forsikring har bortfalt, til etter at bortfallet er meldt rette myndighet.

Videre ber departementet om høringsinstansenes syn på om forsikringsselskapet bør ha en snevrere adgang til å gjøre gjeldende innsigelser overfor tredjeparter knyttet til at revisor har tilbakeholdt vesentlige opplysninger av betydning for forsikringsavtalen eller på annen måte misligholdt sine plikter overfor forsikringsselskapet enn det som følger av forsikringsavtaleloven.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 10. mai 2012, og at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

De enkelte høringsinstansene bes vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.


Med hilsen


Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                         Alexander Behringer
                                                                         underdirektør


Vedlegg

 

 

Om endring av kravet til revisorers sikkerhetsstillelse
Endring av forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer, kapittel 3 om sikkerhetsstillelse

Høringsinstanser

Aksjonærforeningen i Norge
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Justisdepartementet
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norske forsikringsmegleres forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo Børs
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen