Høring - endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak

Finansdepartementet sender på høring endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.05.2018

Vår ref.: 17/3855 MaBo

Vedlagt følger utkast til endringer i årsregnskapsforskrifter for livsforsikrings-, skadeforsikrings- og pensjonsforetak. Utkastet og høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. Endringene foreslås som følge av ny regnskapsstandard om finansielle instrumenter (IFRS 9). 

Den internasjonale regnskapsstandarden for innregning og måling av finansielle instrumenter (IAS 39) er fra 2018 erstattet av IFRS 9. For forsikringsforetak er det gitt særskilte overgangsregler med mulighet for utsatt starttidspunkt for anvendelse av IFRS 9. 

Finanstilsynet foreslår at IFRS 9 innføres for alle forsikrings- og pensjonsforetak fra 2021. Frem til da foreslår de at livsforsikringsforetak og pensjonsforetak skal fortsette å benytte IAS 39. Overgang til IFRS 9 kan ha betydning for kundetildeling og flytting av kontrakter ut av foretaket for livsforsikringsforetak, og dette tilsier at IFRS 9 bør benyttes fra samme tidspunkt for alle livsforsikringsforetak. 

For skadeforsikringsforetak har man ikke hensynet til kundetildeling og flytting av midler. De gis etter forslaget anledning til å velge mellom å benytte IAS 39 eller IFRS 9 i selskapsregnskapet fram til og med 2020. Dette vil være en fordel for skadeforsikrings­foretak som er del av konsern som benytter IFRS 9 i konsernregnskapet. Samtidig gir det de mindre foretakene ekstra tid til å tilpasse seg de nye kravene i IFRS 9. 

Høringsnotatet inneholder også forslag til endrede noteopplysningskrav, samt forslag til enkelte tekniske endringer av forskriftene. 

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 28. mai 2018. For å avgi høringsuttalelse må du gå til høringssaken på regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                                   Siren Solhaug
                                                                                                   avdelingsdirektør

 

 

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Bankenes sikringsfond
Datatilsynet
Deloitte AS
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen ved Nord universitet
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Øko-forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltning
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Verdipapirsentralen
Økokrim
Økonomiforbundet