Høring - endringer i forskrift om skogfond

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i § 9 i forskrift 7. juli 2006 om skogfond o.a. Endringene foreslås for å tilpasse forskriften til kravene i forordning EU 995/2010 om handel med tømmer og treprodukter (tømmerforordningen). Denne forordningen ble 3. mai i år innlemmet i EØS-avtalen, for Norges del med forbehold om Stortingets samtykke. Dersom Stortinget gir sitt samtykke vil forordningen, for tømmer og treprodukter med opprinnelse i Norge, gjennomføres ved forskrift i medhold av lov av 27. mai 2005 om skogbruk § 8, §14, §15 og §16. Forslag til endringer i forskrift om skogfond sendes derfor på høring med forbehold om at Stortinget samtykker til innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2013