Høring - endringer i forskrift om skogfond

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i § 9 i forskrift 7. juli 2006 om skogfond o.a. Endringene foreslås for å tilpasse forskriften til kravene i forordning EU 995/2010 om handel med tømmer og treprodukter (tømmerforordningen). Denne forordningen ble 3. mai i år innlemmet i EØS-avtalen, for Norges del med forbehold om Stortingets samtykke. Dersom Stortinget gir sitt samtykke vil forordningen, for tømmer og treprodukter med opprinnelse i Norge, gjennomføres ved forskrift i medhold av lov av 27. mai 2005 om skogbruk § 8, §14, §15 og §16. Forslag til endringer i forskrift om skogfond sendes derfor på høring med forbehold om at Stortinget samtykker til innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2013

 • Statens Landbruksforvaltning
 • Departementene
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Fylkesmannen
 • Klima- og forurensningsdirektoratet
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Norsk Industri
 • Treforedlingsindustrien
 • Norges Skogeierforbund
 • Viken skog
 • Glommen skog
 • Mjøsen skog
 • Havass skog
 • AT skog
 • Allskog
 • Sogn og Fjordane Skogeigarlag
 • Vestskog
 • Treindustrien
 • Norskog
 • Norsk Virkesmåling
 • Skogdata
 • Statskog SF
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • NHO
 • Fellesforbundet
 • LO
 • YS
 • Norsk allmenningsforbund
 • Det Norske Veritas
 • Opplysningsvesenets fond
 • Finnmarkseiendommen
 • Sametinget
 • PEFC Norge
 • WWF
 • Naturvernforbundet
 • Skogbrukets Kursinstitutt
 • SABIMA
 • Norges Fjellstyresamband

Til toppen