Høring - endringer i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument

Departementet foreslår endringer i loven for å sikre fortsatt multimedialitet, altså at loven skal gjelde uansett hvilket medium dokumentene er utgitt på. Det foreslås også en regulering av forholdet til personvernhensyn ved lagring og bruk av pliktavleverte dokumenter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2013