Høring - enpersonutredning om dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m.

Utredningen vurderer spørsmålet om naturskadeforsikringsordningen bør utvides til også å gi erstatning for tomt der gjenoppbygging på skadestedet ikke er tilrådelig og hvordan en slik ordning eventuelt kan utformes. Videre utredes spørsmålet om lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring (naturskadeforsikringsloven) med tilhørende forskrifter bør endres slik at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gis adgang til taushetsbelagte opplysninger om forsikringsselskapenes skadeutbetalinger etter naturskadehendelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.04.2016

Vår ref.: 15/3826 HEA/SCH/bj

Høring – enpersonutredning om dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m.


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring professor emeritus Hans Jacob Bulls utredning «Spørsmål om dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m.».

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 20. april 2016. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til: lovavdelingen@jd.dep.no.

 

Med vennlig hilsen


Hans Kaiser e.f.
fung. lovrådgiver

Signe Christophersen
rådgiver

Departementene

Ankenemnda for Statens Naturskadefond
Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Konkursrådet
Landbruksdirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Regelrådet
Styret for Statens Naturskadefond

Kommunene
Fylkeskommunene

Advokatforeningen
Den Norske Aktuarforening
Den norske Forsikringsforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Gjensidige forsikring
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
If Forsikring
KS
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norsk Naturskadepool
Næringslivets Hovedorganisasjon
Trygg Forsikring