Høring - enpersonutredning om dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m.

Utredningen vurderer spørsmålet om naturskadeforsikringsordningen bør utvides til også å gi erstatning for tomt der gjenoppbygging på skadestedet ikke er tilrådelig og hvordan en slik ordning eventuelt kan utformes. Videre utredes spørsmålet om lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring (naturskadeforsikringsloven) med tilhørende forskrifter bør endres slik at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gis adgang til taushetsbelagte opplysninger om forsikringsselskapenes skadeutbetalinger etter naturskadehendelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.04.2016