Prop. 36 L (2016–2017)

Endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade)

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i naturskadeforsikringsloven som vil gi rett til erstatning for tap av tomt og bygninger der et brannforsikret bolighus eller fritidshus er skadet ved en naturulykke, og kommunen ikke gir tillatelse til reparasjon eller gjenoppbygging på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade. Naturskadeforsikringsordningen er i dag primært innrettet med tanke på gjenoppbygging på skadestedet. Formålet med lovforslaget er å ivareta på en bedre måte de skadelidte som ikke kan gjenoppbygge på skadestedet, men som må etablere seg i en ny bolig eller fritidsbolig. I proposisjonen behandles også et spørsmål om å gi Norges vassdrags- og energidirektorat tilgang til taushetsbelagte opplysninger om forsikringsselskapenes skadeutbetalinger etter naturskadeforsikringen. Departementet foreslår ikke å gi Norges vassdrags- og energidirektorat tilgang til slike opplysninger nå.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget