Høring – Forslag til endringer i forskrifter til naturskadeforsikringsloven – Dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool og forskrift 15. desember 1989 nr. 1335 om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.10.2017

Vår ref.: 17/3999 EP GUS/SCH/bj

Høring – Forslag til endringer i forskrifter til naturskadeforsikringsloven – Dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade mv.      


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i forskrifter til naturskadeforsikringsloven. Det vises til det vedlagte høringsnotatet.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 4. oktober 2017.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post til: lovavdelingen@jd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med vennlig hilsen


Gunhild Sletmoen (e.f.)
lovrådgiver

Signe Christophersen
rådgiver

Departementene

Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Kartverket
Klagenemnda for naturskadesaker
Konkursrådet
Landbruksdirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Regelrådet

Kommunene
Fylkeskommunene

Advokatforeningen
Den Norske Aktuarforening
Den norske Forsikringsforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Gjensidige forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
If Skadeforsikring
KS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Tryg Forsikring

Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo