Forskrift om endring i forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool mv.

Fastsatt ved kgl.res. 24. november 2017 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 4 tredje ledd og lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 56a første ledd. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no