Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - EU-kommisjonens forslag til en europeisk salgslov for grensekryssende kontrakter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.02.2012

Vår ref.: 201107199 EP PSW/HEA/mk

Høring - EU-kommisjonens forslag til en europeisk salgslov for grensekryssende kontrakter

1 Innledning
EU-kommisjonen fremmet 11. oktober 2011 et forslag til en forordning om en felles europeisk salgslov - KOM 2011(635) - heretter forkortet "ESL". Forslaget ligger vedlagt i engelsk språkversjon. Forslaget kan lastes ned i flere språkversjoner på EU-kommisjonens nettside: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111011_en.htm. På samme nettside finnes også ytterligere informasjon om forslaget.

Forslaget sendes med dette på alminnelig høring. I høringen ønsker Justisdepartementet å få belyst konsekvensene av å gjennomføre forslaget i norsk rett, slik det lyder i dag, og hvilke endringer av forslaget som det eventuelt er ønskelig at norske myndigheter arbeider for i den videre lovgivningsprosessen i EU. Høringssvaret bes sendt elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om svar innen 25. februar 2012.

På bakgrunn av høringen vil Justisdepartementet i samråd med andre særlig berørte departementer følge opp arbeidet med ESL-forslaget i den videre behandlingen i EUs organer.

2 Kort om forslaget
ESL-forslaget inneholder en forordning på 16 artikler. Vedlegg I inneholder de materielle reglene i forslaget til en europeisk salgslov. Det nærmere innholdet i vedlegg I er kort omtalt nedenfor. Vedlegg II inneholder et standard informasjonsskjema som selgeren skal gi til kjøperen når kjøperen er en forbruker. Skjemaet har til hensikt å informere forbrukeren om de viktigste rettighetene de har etter ESL, og hvor de kan finne nærmere informasjon om ESL.

Virkeområde
Forslaget gjelder kontrakter mellom næringsdrivende når minst én av partene er det som er definert som en liten eller mellomstor bedrift (SMB). I tillegg gjelder forslaget kontrakter mellom en næringsdrivende og en forbruker, se artikkel 7. ESL kommer i utgangspunktet bare til anvendelse ved grensekryssende kontrakter, dvs. når selgeren og kjøperen er knyttet til ulike stater og minst én av disse statene er en EU-/EØS-stat, se artikkel 4. Medlemsstatene kan selv velge å utvide virkeområdet til også å gjelde rent nasjonale kontrakter samt også til å omfatte kontrakter næringsdrivende imellom mer generelt, uavhengig av om minst én av partene kan karakteriseres som en SMB, jf. artikkel 13. Hva gjelder instrumentets saklige virkeområde, kan ESL benyttes ved salgsavtaler knyttet til kjøp av ting, levering av digitale ytelser og tilknyttede tjenesteavtaler til disse to kontraktstypene, jf. artikkel 5.

Forslagets frivillige og ufravikelige karakter
Forslaget bygger på at det vil være opp til partene å velge om de ønsker å anvende ESL i sitt kontraktsforhold, jf. artikkel 3. Når ikke noe annet fremkommer av forordningen eller de materielle reglene i vedlegg I, kan partene selv velge i hvilken grad reglene skal komme til anvendelse. Dersom det er avtalt at ESL skal regulere kontrakten mellom en næringsdrivende og en forbruker, vil partene ikke kunne utelukke enkelte deler av ESL, jf. artikkel 8. En rekke bestemmelser er ufravikelige, slik at en ikke kan fravike reglene til ulempe for en forbruker. Dette forhindrer imidlertid ikke at en selger tilbyr kjøperen mer fordelaktige betingelser enn det som følger av ESL. Slik forslaget er utformet, vil både selgeren og kjøperen kunne sette som betingelse for salget at ESL benyttes. Dersom en forbruker skal binde seg til at ESL skal regulere kontrakten, må forbrukeren samtykke uttrykkelig til dette. Et slikt samtykke skal holdes atskilt fra den øvrige avtalen, jf. artikkel 8.

Det materielle innholdet
Det materielle innholdet i vedlegg I omfatter konkrete regler av avtale- og kjøpsrettslig art, herunder regler om urimelige avtalevilkår, kjøp av fysiske ting og digitale ytelser, samt tjenesteavtaler knyttet til slike ytelser og kjøp av fysiske ting.  Forslaget omfatter også regler om avtaletolkning, prekontraktuelle informasjonsforpliktelser, ugyldighetsgrunner, angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted, foreldelse, erstatning og rentekrav, samt regler om kontraktspartenes plikt til å levere tilbake kontraktsytelsen ved heving eller ugyldighet.

Når kjøperen er en forbruker, gir de materielle reglene, som tidligere nevnt, flere steder anvisning på et ufravikelig høyere vern, sammenliknet med det som vil gjelde for kjøp næringsdrivende imellom.

Gjennomføringsforpliktelsen
Dersom den foreslåtte forordningen vedtas, vil den gjelde direkte i alle EUs medlemsstater. Såfremt forordningen anses EØS-relevant, må den gjennomføres i norsk rett «som sådan», jf. EØS-avtalens artikkel 7 bokstav a. Når kjøperen og selgeren er knyttet til ulike stater innenfor EØS, vil den interne retten i hver av partenes jurisdiksjon dermed tillate at partene velger ESL til å regulere kontraktsforholdet.

 

Med hilsen


Per Sigvald Wang e.f.
kst. lovrådgiver

                                                              Hans Kaiser
                                                              rådgiver

Adressatliste

Departementene

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Kristiansand tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett

Fylkeskommunene
Bergen kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune

Advokatforeningen
Bedriftsforbundet
Bilimportørenes Landsforening
Bokhandlerforeningen
Boligprodusentenes Forening
Byggmesterforbundet
COOP Norge SA
Dagligvareleverandørenes forening
De norske bokklubbene AS
De regionale helseforetakene
Den norske Dommerforening
Direktesalgsforbundet
Distansehandel Norge
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Elektronikk Importør Foreningen
Energibedriftenes Landsforening
Europabevegelsen
Fellesforbundet
Finanseringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
 Fiskernes Salgslag A/L
Forbruker Europa (ECC Norway)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Huseierenes Landsforbund
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kred.no AS
Landsorganisasjonen i Norge
Leketøybransjens fellesråd
Markedsføringsforeningen i Oslo
Nei til EU
NORBOAT
Nordisk Skibsrederforening
Norges Automobil-Forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norges Rederiforbund
Norges Zoohandleres Bransjeforening
Norsk Bergindustri
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk forening for bygg- og entrepriserett
Norsk Industri
Norsk Kennel Klub
Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norsk Skipsmeglerforbund
Norsk Vann BA
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Elektroleverandørers Landsforening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
OBOS
Pensjonskasseforeningen
Rettspolitisk forening
Sjøassurandørenes Centralforening (CEFOR)
Sparebankforeningen i Norge
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Til toppen