Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Europarådet - Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk - høring av rapportutkast

Norge rapporterer hvert tredje år til Europarådet på oppfølgingen av Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten). Norges femte rapport skal leveres i 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2011

Vår ref.: 10/132

Norge skal i 2011 avgi sin femte rapport til Europarådet om gjennomføringen av Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) ved Same- og minoritetspolitisk avdeling har ansvaret for å samordne utarbeiding av rapporten.

Utkastet til rapport ligger vedlagt. Vi ber om høringsinnspill innen 1. september 2011. Innspill kan sendes på e-post til [email protected].

Rapportutkastet er utarbeidet i tråd med Europarådets veileder for hvordan landenes femte rapport skal bygges opp. Regjeringens utkast til rapport er skrevet på norsk og vil bli oversatt til engelsk etter at den er ferdigstilt.

Dokumenter utarbeidet av Norge og Europarådet i forbindelse med Norges tidligere rapporteringer, ligger på våre nettsider: www.fad.dep.no, følg linken Nasjonale minoriteter/Minoritetsspråkpakten.

Organisasjonene for nasjonale minoriteter vil bli invitert til et høringsmøte onsdag 31. august slik at de kan komme med muntlige innspill til rapportutkastet. Det vil bli sendt et eget brev om dette til de aktuelle organisasjonene.


Vi ber om at informasjon om høringen videreformidles til relevante organisasjoner og institusjoner som ikke står på adresselisten, men som vil kunne ha interesse av å se utkastet til Norges rapport og gi innspill til dette. Det er opprettet en egen nettside i forbindelse med høringen, se www.fad.dep.no, følg linken Dokumenter/Høringer.
 

Med hilsen

Bjørn Olav Megard
avdelingsdirektør
Cecilie Haare
rådgiver

 

Departementene
Sametinget, Avdeling for opplæring, språk og kultur
Samisk språk- og kultursenter
Samisk språksenter
Senter for nordlige folk
Árran Lulesamisk senter
Várdobáika samisk senter
Isak Saba guovddáš
Tana samiske språksenter
Gáisi Giellaguovddáš 
Aajege Samisk språk- og kompetansesenter
Álttá Sámi Giellaguovddáš
Lavangen språksenter
Storfjord språksenter
Kainun institutti – Kvensk institutt
Halti Kvenkultursenter IKS

Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Norsk senter for menneskerettigheter
Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier
Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Universitetet i Stavanger, Humanistisk fakultet
Samisk høgskole
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Fakultet for samfunnsvitenskap
Høgskolen i Oslo, NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
NSI/SI - Nordisk Samisk Institutt / Sámi Instituhtta
Norsk språkråd
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Barneombudet

Glomdalsmuseet
Den Norske Advokatforening, Menneskerettighetsutvalget
Den norske Dommerforening (NJ-D, Menneskerettighetsutvalget)
Den norske Helsingforskomité
Det Europeiske Wergelandsenteret (The European Wergeland Centre)
Falstadsenteret
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Samerådet
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (Holocaustsenteret)
Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim
Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto
Kvenlandsforbundet, v/Bjørnar Seppola
Norsk-Finsk Forbund, v/Nils Petter Pedersen
Skogfinske Interesser i Norge, v/Terje Audun Bredvold
International Romani Unions representative in Norway
Den Norske Rom-forening, v/Andreas Muller
Norsk Rom-befolkning, v/Alex Karoli
Romani Kultura, V/Jan Jansen
Taternes Landsforening
Landsorganisasjonen for Romanifolket
Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)
Romanifolkets Riksforbund
Kventunet 
Nordisk Romanoråd

Samenes Landsforbund
Samenes Folkeforbund
Sárahkka
Sámi NissonForum
Østsamene i Neiden
Skoltene i Norge
Norske Samers Riksforbund

 

Alle høringssvar er i PDF-format

 

Ingen merknader:

Fiskeri- og kystdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Arbeidsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Utenriksdepartementet
Landbruks- og matdepartementet

 

Til toppen