Høring - Evaluering av ABM-utvikling

På oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet har DIFI gjennomført en evaluering av ABM-utvikling - statens senter for arkiv, bibliotek og museum.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2008

Vår ref.: 2007/05668 KU/KU2 NHP:mmt

På oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet har DIFI gjennomført en evaluering av ABM-utvikling - statens senter for arkiv, bibliotek og museum. 

Rapportens hovedkonklusjoner er formulert slik:

”DIFIs hovedkonklusjoner er:

  • Det er bred oppslutning blant brukere og samarbeidspartnere om at det er formålstjenlig med et felles utviklingsorgan for abm-sektoren.
  • Informantene samarbeider godt med ABM-utvikling og oppgavefordelingen er grei, mens graden av tilfredshet med tjenestene varierer.
  • ABM-utvikling synes imidlertid å bli målt vel så mye på hvor mye prosjektmidler de har til fordeling som på egen innsats. Når midlene de har hatt til disposisjon er mindre enn hva som ble forespeilet, har de hatt et vanskelig utgangpunkt.
  • Det innsatsområdet informantene gir best tilbakemelding på er virksomhetens arbeid med formidling, og de er mer kritiske til hvordan virksomheten ivaretar rollen som utviklingsaktør enn til hvordan den utfører sine forvaltningsoppgaver.
  • DIFI, på sin side, mener at ABM-utvikling balanserer godt mellom forvaltningsoppgaver og utviklingsarbeid, men peker på at forvaltningsarbeidet bør synliggjøres bedre. For å komme videre med digitaliseringsarbeidet blir det vitalt å få aktørene til å samhandle.
  • DIFI mener også at kartleggingen viser at virksomheten har gjort et godt stykke arbeid med å gjennomføre de kulturpolitiske og sektorfaglige intensjonene som ble lagt til grunn for etableringen. 
  • Etter DIFIs mening er kanskje den viktigste funksjonen for ABM-utvikling å være en nasjonal og nøytral aktør som, i kraft av dette, kan bidra til å samle aktørene innenfor hver enkelt sektor. Dette blir en forutsetning for å lykkes med en samordning på tvers. Utfordringen her er størst for aktørene på bibliotekfeltet”.

Departementet inviterer med dette høringsinstansene til på fritt grunnlag å kommentere alle deler av rapporten. Høringsinstanser som måtte ha synspunkter på enkeltoppgaver eller oppgavefelt som det kunne være mer hensiktsmessig å løse på annen måte, inviteres til å redegjøre for dette.

Høringsfristen er satt til 1. oktober 2008. Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om eventuelle underliggende virksomheter eller medlemsorganisasjoner bør forelegges utredningen.

Høringsuttalelsene sendes Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo, og elektronisk til postmottak@kkd.dep.no. Innkomne høringsuttalelser vil bli lagt ut på departementets hjemmeside.

Med hilsen

Kjell Myhren e.f.
ekspedisjonssjef

Noelle Poppe
rådgiver

 

Vedlegg

Høringsliste – evaluering av ABM-utvikling

 

Departementene

Fylkeskommunene

Kommunene

Kommunenes sentralforbund

Fylkesmennene

Høgskolene

Universitetene

Norsk bibliotekforening

Norsk fagbibliotekforening

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

Fagforbundet

Norsk tjenestemannslag

Bibliotekarforbundet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Utdanningsdirektoratet

Norsk lyd og blindeskriftbibliotek

A/L Biblioteksentralen

Sametinget

Delta

BIBSYS

Bokhandlerforeningen

Den norske forleggerforening

Forskerforbundet

Landslaget for lokal- og privatarkiv

LO

NHO

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk filminstitutt

Norsk forfatterforening

Norsk kulturråd

Norsk lokalhistorisk institutt

Norges museumsforbund

Norske barne- og ungdomsbokforfattere

Universitets- og høgskolerådet

Akademikerne

Norges forskningsråd

Språkrådet

NOKUT

Arkeologisk museum i Stavanger

Norges kulturminnefond

Arkivverket

Arbeiderbevegelsens arkiv

Misjonsarkivet

Stiftelsen ASTA

Riksantikvaren

Fortidsminneforeningen

Norges kulturvernforbund

Norsk kulturarv

Norsk ICOM

Norsk folkeminnelag

Norsk Skogfinsk Museum

Jødisk museum i Oslo

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

KORO

 

Museene i det nasjonale museumsnettverket (kap. 328, post 70):

Agder naturmuseum og botaniske hage

Akershus fylkesmuseum

Alta Museum

Atlanterhavsparken

Aust-Agder kulturhistoriske senter

Baroniet Rosendal

Bergens Sjøfartsmuseum

Blaafarveværket

Bymuseet i Bergen

Dalane folkemuseum

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Domkirkeodden

Drammens museum for kunst og kulturhistorie

Eidsvoll 1814

Eiker og Lågendalen museum

Fetsund Lenser

Follo museum

Fredrikstad Museum

Glomdalsmuseet

Halden historiske Samlinger

Hallingdal Museum

Hardanger Museum

Haugalandmuseene

Haugar Vestfold Kunstmuseum

Helgeland museum

Henie Onstad kunstsenter

Hringariki

Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum

Jærmuseet

Kulturkvartalet

Kunstmuseene i Bergen

Kunstnerdalen Kulturmuseum

Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal

Kystmuseet i Sogn og Fjordane

Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Larvik Museum

Lillehammer Kunstmuseum

Lofotr Vikingmuseet

Maihaugen

Midt-Troms Museum

Mjøsmuseet

Museene for kystkultur og gjenreisning

Museet i Nord-Gudbrandsdalen

Museet Kystens Arv

Museum Nord

Museum Vest

Museumssentret i Salhus

Namdal fylkesmuseum

Nordenfjeldske kunstindustrimuseum

Nordfjord Folkemuseum

Nord-Jarlsbergmuseene

Nordmøre museum

Nordnorsk Kunstmuseum

Nord-Troms museum

Nordøsterdalsmuseet

Norsk Bergverksmuseum

Norsk Folkemuseum

Norsk Industriarbeidermuseum

Norsk Luftfartsmuseum

Norsk Sjøfartsmuseum

Norsk Skogmuseum

Norsk Teknisk Museum

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Nynorsk kultursentrum

Næs Jernverksmuseum

Orkla Industrimuseum

Oslo Museum

Perspektivet Museum 

Preus museum

Punkt Ø

Randsfjordmuseene

Ringve

Rogaland kunstmuseum

Romsdalsmuseet

Ryfylkemuseet

Rørosmuseet

Salten Museum

Sandefjordmuseene

Setesdalsmuseet

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Stavanger Museum

Stiklestadmuseene 

Sunnfjord Museum

Sunnhordland Museum

Sunnmøre Museum

Svalbard museum

Sørlandets Kunstmuseum

Sør-Troms Museum

Sør-Varanger museum

Telemark museum

Trondheim kunstmuseum

Trøndelag folkemuseum

Valdresmusea

Varanger museum

Vest-Agder-museet

Vestfold fylkesmuseum

Vest-Telemark Museum

Østfoldmuseet

Høringsuttalelser vil bli lagt ut fortløpende. Utvidet høringsfrist er 1. oktober 2008.

Høringsuttalelsene legges ut i PDF-format.

 

Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

Arbeids- og inkluderingsdepartementet - ingen merknader

Arkeologisk museum i Stavanger

Aust-Agder fylkeskommune

Aust-Agder kulturhistoriske senter

Barne- og likestillingsdepartementet - ingen merknader

Bergen kommune

Bibliotekarforbundet

BIBSYS

Blaafarveværket

Buskerud fylkeskommune

Buskerud Museumskrets

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Delta

Deltasenteret

Diakonhjemmet Høgskole

Eidsvoll 1814

Fagforbundet

Fiskeri- og kystdepartementet - ingen merknader

Fornyings- og administrasjonsdepartementet - ingen merknader

Forskerforbundet

Fylkesbiblioteksjefkollegiet

Fylkesmannen i Buskerud - ingen merknader

Fylkesmannen i Østfold

Glomdalsmuseet

Hallingdalsbiblioteka (biblioteka i Hol, Ål, Hemsedal, Gol og Nes)

Haugalandmuseene

Helse- og omsorgsdepartementet - ingen merknader

Hordaland fylkeskommune (0,6 MB)

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Østfold (240 kB)

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder

Justis- og politidepartementet - ingen merknader

Jærmuseet

Kulturforbundet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet - ingen merknader

Landslaget for lokal- og privatarkiv (257 kB)

Maihaugen

Meråker kommune - oversendelsesbrev

Miljøverndepartementet

Misjonsarkivet ved Misjonshøgskolen i Stavanger

Museumssenteret i Hordaland

Museumssenteret i Vestfold, Sandefjordmuseene, Slottsfjellsmuseet, Larvik Museum og Nord-Jarsbergmuseene

Nasjonalbiblioteket (245 kB)

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

NJK - forum for norsk jernbanekultur

Nordmøre Museum

Nordøsterdalsmuseet

Norges forskningsråd

Norges Kulturvernforbund

Norges Museumsforbund

Norsk Arkivråd

Norsk Bibliotekforening

Norsk fagbibliotekforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (448 kB)

Norsk ICOM (International Council of Museums)

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk Teknisk Museum

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

NTNU Vitenskapsmuseet

Nynorsk kultursentrum (290 kB)

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO - ingen merknader

Odda kommune

Oslo kommune (288 kB)

Oslo Museum

Opplandsarkivet avd. Maihaugen

Randsfjordmuseene

Ringve

Riksantikvaren - ingen merknader

Riksarkivaren

Rissa kommune

Romsdalsmuseet

Rådet for folkemusikk og folkedans

Sametinget

Samferdselsdepartementet - ingen merknader

Sel kommune (203 kB)

Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum

Stiftelsen Domkirkeodden

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Sunnmøre Museum

Sør-Trøndelag fylkeskommune (382 kB)

Troms fylkeskommune

Tydal kommune (2,1 MB)

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen (318 kB) - vedlegg (Universitetsbiblioteket) - vedlegg (Bergen Museum)

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo - Universitetets senter for informsjonsteknologi

Universitetet i Tromsø

Universitetsbiblioteket i Trondheim

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utenriksdepartementet - ingen merknader

Vest-Agder fylkeskommune (416 kB)

Vestfold fylkeskommune

Vox