Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - finansskatt i fellesregistrerte virksomheter

Finansdepartementet har i dag sendt på høring finansskatt i fellesregistrerte virksomheter

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.06.2018

Vår ref.: 15/4633

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i reglene om finansskatt.

Forslaget tar sikte på å motvirke uheldige tilpasninger til finansskatten gjennom systemet med fellesregistrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Vi understreker at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 15. juni 2018. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen
Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                          Ellen Gjemdal
                                                                          lovrådgiver

Vedlegg

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norsk venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Verdipapirfondenes forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen