Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) 2017/1926 om multimodal reiseinformasjonstjeneste

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til ny forskrift knyttet til levering av multimodale reiseinformasjonstjenester på EU-plan. I tillegg foreslås en justering i yrkestransportforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.06.2019

Vår ref.: 18/268-

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til ny forskrift som skal implementere kommisjonsforordning (EU) 2017/1926 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til levering av multimodale reiseinformasjonstjenester på EU-plan. I tillegg foreslås en justering i yrkestransportforskriften.

Kommisjonsforordning 2017/1926 etablerer tekniske spesifikasjoner og standarder for å sikre at reiseinformasjonstjenester på EU-plan er nøyaktige og tilgjengelige for ITS-brukere på tvers av grenser.

Høringsbrev, høringsnotat, utkast til forskrift om multimodale tjenester og forordning 2017/1926 er tilgjengelig på departementets nettsider. 

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "send inn høringssvar").

Ved særskilte behov for innsending på en annen måte, kan høringssvar unntaksvis sendes Samferdselsdepartementet på e-post til [email protected], eller alternativt til Samferdselsdepartementets postadresse.

Alle høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert samlet.

Departementet ber om høringsinstansenes innspill innen 6. juni 2019.

Med hilsen

Anne-Lise Junge Jensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Lone Bruvold Hansen
seniorrådgiver

 • Abelia
 • Akershus fylkeskommune
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Avinor AS
 • Bane NOR SF
 • Buskerud fylkeskommune
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Entur AS
 • Falck Redning AS
 • Finnmark fylkeskommune
 • Flytoget AS
 • Hedmark fylkeskommune
 • Hordaland fylkeskommune
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • IKT Norge
 • ITS Norge
 • Jernbanedirektoratet
 • Kollektivtrafikkforeningen
 • Kystverket hovedkontoret
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • NHO Logistikk og Transport
 • NHO Luftfart
 • NHO Reiseliv
 • NHO Sjøfart
 • NHO Transport
 • Nordland fylkeskommune
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • Norges Parkeringsforening
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Havneforbund
 • Norvegfinans
 • NSB AS
 • NSB Gjøvikbanen AS
 • Nye Veier AS
 • Oppland fylkeskommune
 • Oslo kommune - Byrådet
 • Politidirektoratet
 • Regelrådet
 • Rogaland fylkeskommune
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • SOS International
 • Statens Kartverk
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Telemark fylkeskommune
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Troms fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vegdirektoratet
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold fylkeskommune
 • Viking redningstjeneste AS
 • Østfold fylkeskommune

Til toppen