Høring - Forskrift om nasjonal vitnemåls- og karakterportal

Stortinget vedtok endringer i universitets- og høyskoleloven 13. juni 2016, hvor det blant annet ble lovfestet en ny bestemmelse (§ 4-14) som omhandler den Nasjonale vitnemåls- og karakterportal. Departementet sender nå på høring forslag om ny forskrift som skal gjelde for Vitnemålsportalen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.12.2016

Vår ref.: 16/5607

Høring forslag om ny forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal  

Stortinget vedtok endringer i universitets- og høyskoleloven 13. juni 2016, jf. Prop. 81 L (2015-2016), hvor det blant annet ble fastsatt en ny bestemmelse, § 4-14 Nasjonal vitnemåls- og karakterportal.

 Lovendringen gjelder fra 1. juli 2016 og portalen tas i bruk i begynnelsen av 2017. Vedlagt følger utkast til forskrift om vitnemåls- og karakterportalen.

 Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på høringslisten.

 Høringen er tilgjengelig på regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2509748  Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 Frist for å avgi høringsuttalelse er mandag 5. desember 2016.

 

Med hilsen 

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør                                           Irene Tveite-Strand
                                                                          seniorrådgiver

 


Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.


                                                                      

Departementene
Statlige og private universiteter og høyskoler
Fagskoler
Fellesstudieadministrativt tjenestesenter
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Datatilsynet
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Nasjonalt fagskoleråd
Norsk studentorganisasjon
ANSA
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk presseforbund
Steinerskoleforbundet
Sosialistisk opplysningsforbund
Tjenestemannsorganisasjonene i universitet- og høyskolesektoren
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
NHO
Næringslivets sikkerhetsråd
Abelia
Virke
Spekter
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge
Unio
Statistisk sentralbyrå