Høring - forslag om å oppheve regler i eiendomsmeglingsforskriften om nærmere krav til eksamen for eiendomsmeglerbrev

Departementet sender med dette på høring forslag om å oppheve eiendomsmeglingsforskriften § 4-3, som stiller nærmere krav til eksamen for eiendomsmeglerbrev.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2015

Vår ref.: 15/199 FMA IG

Departementet sender med dette på høring forslag om å oppheve eiendomsmeglingsforskriften § 4-3, som stiller nærmere krav til eksamen for eiendomsmeglerbrev. Det vises til vedlagte høringsnotat, som er utarbeidet av Finanstilsynet.

I tillegg til forslaget som er omtalt i høringsnotatet, antar departementet at eiendomsmeglingsforskriften § 4-7 annet ledd annet punktum bør endres som følger (foreslåtte endringer i kursiv): 

            Forskriften § 4-2 gjelder så langt den passer.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til høringsutkastet innen 18. mai 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne nettsiden. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                         Alexander Behringer
                                                                         avdelingsdirektør   

Alle departementene
Akademikerne
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Eiendom Norge
Finansforbundet
Finans Norge
Finanstilsynet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Telemark
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Til toppen