Høring - forslag om ny lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til ny lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet. Lovforslaget er en oppfølging av en anbefaling fra Tronutvalget i NOU 2007:11 Studieforbund – læring for livet. Etter høringsforslaget skal ny lov regulere studieforbund (kap. 2), frittstående fjernundervisningsinstitusjoner (kap. 3) og enkelte skoler som i dag er regulert i kap. 6A i privatskoleloven (kap. 4).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.02.2009

Resultat:

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til ny lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet. Ny lov skal erstatte voksenopplæringsloven av 1976, som foreslås opphevet fra samme tidspunkt som ny lov trer i kraft. Lovforslaget er en oppfølging av en anbefaling fra Tronutvalget i NOU 2007:11 Studieforbund – læring for livet. Etter høringsforslaget skal ny lov regulere studieforbund (kap. 2), frittstående fjernundervisningsinstitusjoner (kap. 3) og enkelte skoler som i dag er regulert i kap. 6A i privatskoleloven (kap. 4).
(12.01.2009)

-------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Forslag om ny lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet og opphevelse av voksenopplæringsloven (PDF-fil)


Høringsbrevet og -notatet (forslag om ny lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet) vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 8. mai 2009 i Ot.prp. nr. 87 (2008–2009) frem forslag til ny lov om voksenopplæring. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor.