Høring - Forslag til endring av definisjonen av når en handling er begått "offentlig" i straffeloven 1902 - ytringer mv. fremsatt på internett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.10.2012

Vår ref.: 201205578 ES/SSA/bj

HØRING – FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 – YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffeloven 1902. I høringsnotatet foreslås det å endre definisjonen av offentlig sted og offentlig handling i straffeloven 1902 § 7. Hensikten er å muliggjøre strafforfølging av ytringer i det offentlige rom som etter sitt innhold er straffbare, uavhengig av hvilket medium som er brukt til å spre ytringen. Bakgrunnen for forslaget er Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. august 2012 (HR-2012-01554), hvor ankeutvalgets flertall kom til at uttalelser fremsatt i en blogg på internett ikke er fremsatt offentlig i straffelovens forstand.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er 26. oktober 2012. Høringsuttalelser sendes til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om å få høringsuttalelsene elektronisk i tillegg til i ordinært brev. E-post kan sendes til lovavdelingen@jd.dep.no.

Listen over adressatene for dette brevet er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsbrevet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.


Med hilsen

Fredrik Bøckman Finstad e.f.
avdelingsdirektør                                                                                       

Birgitte Istad
fung. lovrådgiver

Høringsinstanser

 

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Bergen tingrett

Kristiansand tingrett

Nord-Troms tingrett

Oslo tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

 

Domstoladministrasjonen

Kripos

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Politidirektoratet

ØKOKRIM

 

Datatilsynet

Politiets sikkerhetstjeneste

Post- og teletilsynet

Regjeringsadvokaten

Sivilombudsmannen

 

Advokatforeningen

Amnesty International Norge

Bergen Forsvarerforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Fagpresses Forening

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Forsvarergruppen av 1977

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jusshjelpa i Nord-Norge

Juss-Buss

Jussformidlinga i Bergen

KROM (Norsk forening for kriminalreform)

Norges Juristforbund

Norsk presseforbund

Organisasjonen mot politisk overvåkning (OPO)

Politiets fellesforbund

Politijuristene

Rettspolitisk forening

Stine Sofies Stiftelse

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

Senter for rettsinformatikk (SERI)

Norsk senter for menneskerettigheter

Politihøgskolen

 

Til toppen