Høring - forslag til endring av forskrift 2009/238 om grasrotordningen

På bakgrunn av de erfaringer man har høstet av ordningen er det ønskelig med en endring i reglene for grasrotandel.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2010

Vår ref.: 2008/02698

Høringsbrev – forslag til endring av forskrift 2009/238 om grasrotordningen

Med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven) § 10 ble forskrift om grasrotandel fastsatt 27. februar 2009. Ordningen ble iverksatt 1. mars samme år. Ordningen innebærer at den enkelte spiller kan bestemme at 5 % av det vedkommende spiller for hos Norsk Tipping skal gå direkte til inntekt for et lag eller en forening vedkommende selv har valgt. Hvilke enheter som er berettiget til å motta slike midler er regulert i forskriften § 2.

På bakgrunn av de erfaringer man har høstet av ordningen er det ønskelig med en endring i reglene for grasrotandel. Det har vært reist spørsmål om enkelte storspillere hos Norsk Tipping har opprettet nye frivillige organisasjoner hvor det egentlige hovedformålet med organisasjonen er at de selv nyter godt av grasrotoverføringen. Disse spillerne kan gjennom dagens ordning fordele opptil flere hundre tusen kroner årlig til lag og foreninger som de selv har opprettet og nyter godt av.

Norsk Tipping innfører i høst maksimalgrenser for spilleinnsatser. Disse grensene vil blant annet innebære at hver spiller maksimalt kan spille for 1 million kroner i løpet av ett år. Innføringen av maksimalgrenser vil fremgå av spillereglene og størrelsen av maksimalgrensene vil fremgå av Norsk Tipping sine hjemmesider, og kan fås hos Norsk Tipping sin kundeservice og Norsk Tippings kommisjonærer. Som en konsekvens av disse maksimalgrensene kan den enkelte spiller maksimalt fordele kroner 50.000 i grasrotmidler pr. kalenderår. Misbruket av grasrotordningen vil mest sannsynlig reduseres som følge av dette. Departementet mener likevel at det er grunn til å innta en begrensning i forskriften med sikte på å forebygge misbruk av ordningen.

Den foreslåtte endringen innebærer at enheter som det er grunn til å anta er opprettet hovedsakelig med det formål å motta grasrotmidler, ekskluderes fra ordningen. Det er primært enheter som er opprettet som en følge av innføringen av ordningen, som utgjør de mulige misbrukstilfellene. Den foreslåtte endring vil gi en klar signaleffekt samtidig som den gir Brønnøysundregisteret mulighet til å nekte registrering og ekskludere slike foreninger fra Frivillinghetsregisteret. Departementet vil utarbeide retningslinjer for kontrollen.

Forslaget innebærer ikke nevneverdige økonomiske og administrative konsekvenser.

Forslaget følger vedlagt.

Høringsfristen settes til 1. november 2010. Eventuelle høringsinnspill kan sendes pr. post til Kulturdepartementet eller elektronisk til postmottak@kud.dep.no. Innkomne høringsuttalelser vil bli lagt ut på departementets hjemmeside.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør legges fram for eventuelle underliggende organer. Organer og aktører som ikke er oppført på høringslisten, kan også gi høringsuttalelse.

Med hilsen

Nina Økland
ekspedisjonssjef

Eivind Tesaker
avdelingsdirektør

 

Vedlegg:
- Endringsforslag
- FOR 27.februar 2009 nr. 238: Forskrift om grasrotandel
- LOV 28.august  1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 10

Vedlegg 1:

Forslag til endring av forskrift 2009/238 om grasrotandel

Endringsforslag

Kulturdepartementet foreslår at forskrift 2009/238 (grasrotforskriften) endres slik at § 2 annet ledd lyder (endring i kursiv):

Følgende enheter i Frivillighetsregisteret kan likevel ikke motta grasrotandel:

  • enheter som har reservert seg mot grasrotandelsordningen 
  • enheter som ikke har registrert gyldig bankkontonummer i Frivillighetsregisteret 
  • enheter som driver virksomhet innenfor hovedkategorien Utdanning og forskning 
  • enheter innenfor hovedkategorien Helse som driver sykehus, psykiatriske institusjoner, pleiehjem eller noen form for private helseklinikker 
  • enheter som driver virksomhet innenfor hovedkategorien Bolig- og lokalmiljø. Velforeninger kan likevel motta grasrotandel 
  • enheter innenfor hovedkategorien Politiske og interesseorganisasjoner som er politiske partier. Politiske partiers ungdomsorganisasjoner kan likevel motta grasrotandel 
  • enheter som driver virksomhet innenfor hovedkategorien Yrkes-, bransje- og fagforeninger. Elev- og studentorganisasjoner kan likevel motta grasrotandel
  • enheter som det er grunn til å anta er opprettet hovedsakelig med det formål å motta grasrotmidler

 

Vedlegg 2:

Forskrift om grasrotandel

Vedlegg 3:

Lov om pengespill m.v. (pengespilloven) (Lenke til Lovdata)

Lov om pengespill m.v. (pengespilloven).

Lovens tittel endret ved lov 4 april 2008 nr. 7. – Jfr. tidligere lover 21 juni 1946 nr. 2 (tipping), 20 des 1985 nr. 92 (Lotto).

§ 10. En andel av innsatsbeløpet til spill som omfattes av denne loven, kan etter beslutning fra den enkelte spiller og etter nærmere regler fastsatt av Kongen fordeles direkte til en enhet som er registrert i frivillighetsregisteret, og som driver aktivitet på lokalt nivå. Innsatsandelene som fordeles av spillere etter foregående punktum, skal ikke regnes som spilleinntekt ved beregningen av selskapets overskudd. Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles med 45,5 % til idrettsformål, 36,5 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. Midlene til idrettsformål og samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite fordeles av Kongen. Av midlene til kulturformål fordeles 2/3 av Stortinget og 1/3 av Kongen.

       Det årlige beløp til fordeling etter første ledd fastsettes etter at det er foretatt fondsavsetninger, og etter at det er foretatt særskilt avsetning til forskning, informasjon, forebygging og behandling i forhold til spilleavhengighet fastsatt av Kongen.

Endret ved lover 21 juni 2002 nr. 37 (se endringslovens II for overgangsbestemmelser), 29 aug 2003 nr. 90 (i kraft 1 jan 2004 iflg. res. 29 aug 2003 nr. 1091), 4 april 2008 nr. 7, 29 aug 2003 nr. 90 (i kraft 1 jan 2009 iflg. res. 19 des 2008 nr. 1422) som endret ved lov 19 des 2008 nr. 116.

 

Høringsinstanser:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Brønnøysundregistrene 
Finansdepartementet 
Frivillighet Norge
Norsk Tipping AS

 

Til toppen