Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til endring av regnskapsførerforskriften på bakgrunn av tjenesteloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.11.2009

Vår ref.: 09/4221 FM KRR

Forslag til endring av regnskapsførerforskriften på bakgrunn av tjenesteloven


Lov 19. juni 2009 nr. 103 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) gjennomfører tjenestedirektivet (direktiv 2006/123/EF) i norsk rett. Loven trer i kraft 28. desember 2009. Tjenesteloven § 29 nr. 18 gir endringer i regnskapsførerloven (lov 18. juni 1993 nr. 109) ved at det gis hjemmel i regnskapsførerloven § 13 annet ledd til å fastsette forskrift om saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i tjenesteloven, herunder om saksbehandlingsfrist og rettsvirkninger av fristoverskridelse.

Finansdepartementet ba i brev 8. juli 2009 Kredittilsynet om å vurdere behovet for forskriftsbestemmelser med hjemmel i § 13 annet ledd.  Vedlagt følger høringsnotat oversendt Finansdepartementet 27. august 2009 med forslag til forskriftsbestemmelser.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 4. november 2009.


Med hilsen


Alexander Behringer e.f.
underdirektør
                                                                                   Kristine Rørholt
                                                                                   førstekonsulent

Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet

Høringsinstanser


Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Justisdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Konkurransetilsynet
KS
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Bedriftsforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
Siviløkonomene

 

Til toppen