Høring - forslag til endring i forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS - regler om maksimal tillatt startvekt og definisjon av transferpassasjer

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag til endring i forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS. Høringsfrist er 22. februar 2016.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.02.2016

Vår ref.: 15/3946

Avinor AS har i det vedlagte brevet av 19. november 2015 henvendt seg til Samferdsels-departementet med anmodning om endring av to bestemmelser i forskrift om avgift for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS. De to bestemmelsene er:

• § 4 nr. 3 som definerer høyeste tillatte startvekt, og
• § 4 nr. 6 som definerer transferpassasjer

Innenfor den tidsrammen det ifølge Avinor AS er ønskelig at saken sendes på høring, har ikke Samferdselsdepartementet hatt kapasitet til å foreta en selvstendig utredning av de to problemstillingene som tas opp i brevet. Departementet velger derfor å sende saken på høring basert på innspillet fra Avinor AS.

Brevet fra Avinor AS inneholder begrunnelser for hvorfor det er ønskelig å gjennomføre endringene, men det inneholder ikke redegjørelser for hvilke konsekvenser forslaget vil ha for de berørte. Departementet oppfordrer derfor høringsinstansene til å beskrive hvilke konsekvenser forslagene vil ha for dem selv, om de er for eller mot forslaget, og i så fall hvorfor.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden).

Fristen for å komme med høringsmerknader er 22. februar 2016.

Med hilsen

Per Kolstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Morten Foss
fagdirektør

Kopi: Avinor AS

European Helicopter Center AS
Hesnes Air AS
Hovedorganisasjonen Virke
Ikaros ANS
Landsorganisasjonen i Norge
Luftfartens funksjonærforening
Lufttransport AS
North Flying A/S
NHO Luftfart
Norsk Flygelederforening
Norges Luftsportforbund
Norsk Flyoperatør Forbund
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden Lufthavn AS
Oslo Lufthavn AS
Rygge Sivile Lufthavn AS
Rørosfly
TORP Sandefjord Lufthavn AS
Scandinavian Airlines Norge AS
SUN-AIR of Scandinavia A/S
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Widerøes Flyveselskap AS
CHC HELIKOPTER SERVICE AS
Danish Air Transport
Finansdepartementet
Konkurransetilsynet
Luftfartstilsynet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Airlift AS
Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN
Ben Air AS
Bristow Norway AS