Høring - Forslag til endring i lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og enkelte andre lover

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.03.2009

Vår ref.: 200900122 -/MOM

Forslag til endring i lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og enkelte andre lover

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender forslag om enkelte endringer i lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) på alminnelig høring. Det foreslås også endringer i enkelte andre lover som følge av ny utlendingslov. Høringsnotatet er også tilgjengelig på Arbeids- og inkluderingsdepartementet hjemmeside www.regjeringen.no/aid.

Høringsfristen er 2. mars 2009. Eventuelle merknader til forslaget sendes til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeidsmarkedsavdelingen, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post (mom@aid.dep.no) til departementet i Word-format, slik at de også kan gjøres tilgjengelig for synshemmede.

Liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at høringsinstansene vurderer om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater og organer som ikke er oppført på listen.

 

Med hilsen

Rune Solberg (e.f.)
ekspedisjonssjef 

Henriette Munkebye 
avdelingsdirektør

 

 • African Youth in Norway (AYIN)
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Arbeiderpartiet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Arbeidstilsynet
 • Barneombudet
 • Bispedømmene (11 stykker)
 • Buddhistforbundet
 • Datatilsynet
 • Demokratene
 • Den katolske kirke
 • Den norske dommerforening
 • Den norske Helsingforskomité
 • Den norske kirke - Kirkerådet
 • Departementene
 • Det liberale folkepartiet
 • Det mosaiske trossamfunn i Oslo.
 • Det mosaiske trossamfunn i Trondheim
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Domstolsadministrasjonen
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Flyktninghjelpen
 • Fokus (Forum for women and developement)
 • Fremskrittspartiet
 • Fylkesmennene (18 stykker)
 • Grenseland – forum for asylsøkere og flyktninger
 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
 • Helsetilsynet
 • Human Rights Service (HRS)
 • Høyre
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • IOM – International Organization for Migration
 • Islamic Cultural Center Norway
 • Islamsk Kvinnegruppe Norge (IKN)
 • Islamsk Råd
 • Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Juss-hjelpa i Midt-Norge
 • Juss-hjelpa i Nord-Norge
 • Juss-Buss
 • KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 • Kirkens Bymisjon
 • Kirkens Nødhjelp
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Krisesentersekretariatet
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kystpartiet
 • Landbrukets arbeidsgiverforening
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Miljøpartiet De grønne
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Nei til EU
 • NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
 • NORAD
 • Norges Hindu Kultur Senter
 • Norges Idrettsforbund og Olympiske komité
 • Norske Idrettsutøveres Sentralforbund
 • Norges Ingeniørorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Norges politilederlag
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Barnevernsamband
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk Krisesenterforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
 • Nye Norges kristne råd
  Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Oslo katolske bispedømme
 • Oslo Røde Kors Internasjonale Senter
 • Pensjonistpartiet
 • Petroleumstilsynet
 • Politiembetsmennenes landsforening
 • Politiets Fellesforbund
 • PRESS – Redd Barna Ungdom
 • Redd Barna
 • Regjeringsadvokaten
 • Ressurssenter for pakistanske barn
 • Rettspolitisk forening
 • Riksadvokaten
 • SOS Rasisme
 • Rødt
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Sanatan Mandir Sabha
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Senterpartiet
 • Skattedirektoratet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • UNHCR Stockholm
 • Universitetene (8 stykker)
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Venstre
 • World Islamic Mission
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • Økokrim

 

Til toppen