Høring - Forslag til endring i lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og enkelte andre lover

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.03.2009