Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.03.2006

Vår ref.: 200601047-/CRS

I tråd med regjeringserklæringen fra Regjeringen Stoltenberg II, fremmet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ot.prp. nr. 24 (2005-2006) med forslag om endringer i den nye arbeidsmiljølovens formålsparagraf, i lovens regler om midlertidig ansettelse, om retten til å fortsette i stillingen under en oppsigelsestvist, om overtid og om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

I tillegg ble det i endringsproposisjonen fremmet en rekke andre forslag, blant annet om beredskapsvakt, passivt arbeid og hjemmevakt. Det ble også foreslått en endring som innebar en videreføring av den domstolsskapte valgretten ved virksomhetsoverdragelse.

Forslagene i Ot.prp. nr. 24 (2005-2006) ble vedtatt i Stortinget 17. desember 2005. Den nye arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2006, med de endringer som ble gjennomført på bakgrunn av endringsproposisjonen.

I Ot.prp. nr. 24 (2005-2006) varslet departementet at det tok sikte på å komme tilbake med en ny proposisjon i løpet av våren 2006 med forslag om regulering av varsling/ytringsfrihet i arbeidsforhold. Det ble samtidig forespeilet at det i denne forbindelse også kunne bli fremmet forslag om ytterligere endringer i arbeidsmiljøloven, og det ble særlig pekt på reguleringen av passivt arbeid/hjemmevakt og valgretten ved virksomhetsoverdragelse. På disse punktene innebar endringsproposisjonen en videreføring av gjeldende rett. Departementet var samtidig av den oppfatning at eventuelle endringer utover en ren reversering ville kreve ytterligere utredning og dessuten en egen høringsprosess.

En departemental arbeidsgrupperapport med forslag til regulering av varsling/ytringsfrihet i arbeidsforhold ble sendt på tre måneders høring 23. desember 2005. På bakgrunn av forslagene i rapporten og høringsrunden, tar departementet, som tidligere meddelt, sikte på å fremme en proposisjon for Stortinget i løpet av våren. I samme proposisjonen tas det videre sikte på å fremme noen andre endringsforslag som med dette sendes på høring. For å gjøre det mulig å fremme endringsforslagene i den planlagte proposisjonen, er det nødvendig at høringsfristen begrenses til 6 uker. Departementet viser i denne forbindelse til at det ikke tas sikte på å foreslå store materielle endringer.

I høringsnotatet drøftes først og fremst forslag om endring i arbeidsmiljølovens regler om beredskapstjeneste, passiv tjeneste og hjemmevakt, jf punkt 1. I punkt 2 i høringsnotatet fremmes noen forslag til forenklinger/klargjøringer i arbeidstidskapitlet med sikte på tilpasning til strukturen i den nye loven, men som i liten grad endrer det materielle innholdet i bestemmelsene. Punkt 3 i notatet har forslag til noen klargjøringer ellers i loven.

For å legge til rette for tilstrekkelig implementering av Direktiv 96/71/EF om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting er det i punkt 4 et forslag om å ta inn en forskriftshjemmel for å gi regler om utsendte arbeidstakere i lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven).

Som nevnt ovenfor ble det i Ot.prp. nr. 24 (2005-2006) varslet at det kunne bli aktuelt å komme tilbake med forslag i forbindelse med valgrett ved virksomhetsoverdragelse. Departementet finner det ikke hensiktsmessig å fremme forslag om regulering av valgretten nå. Dette er omtalt under punkt. 5. Selve lovforslagene finnes under punkt 6.

Departementet ber om eventuelle kommentarer til vedlagte høringsnotat og de foreslåtte endringene innen 28. mars 2006.


Med hilsen
Gundla Kvam (e.f.)
ekspedisjonssjef

Rune Ytre-Arna
avdelingsdirektør

Vedlegg: Høringsnotat med forslag til lovendringer

 

Statsministerens kontor
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
ALT
AOF Norge
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidersamvirkenes Landsforening
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsgiverforening NAVO
Arbeidsretten
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Bedriftsdemokratinemnda
Bedriftsforbundet
Boazo Ealahus Searvi v/Mattis M. Sara
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Direktoratet for arbeidstilsynet
Evju, Stein advokat
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet Oslo
Forskningstiftelsen FAFO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Forbrukersamvirkets Lederforbund
Fylkesmennene
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI Oslo
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Info Tjenester AS
Institutt for Samfunnsforskning
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
KA
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
KS
Kystdirektoratet
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landbrukssamvirkets felleskontor
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartens Funksjonærforening
Maskinentreprenørenes Forbund
NITO
Nordlandsforskning
Norges Apotekerforening NAF
Norges Bondelag
Norges Byggforskningsinstitutt
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handelshøgskole
Norges Handikapforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Brannbefals Landsforbund c/o G. Liebe, Skien Brannvesen
Norsk Elektroteknisk Komite - NEK
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Institutt for by- og regionforskning
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening
Norsk yrkeshygienisk forening
Norske film- og TV-Produsenters Forening
Norske Kvinnelige akademikeres landsforbund
Norske Meierifolks Landsforening Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
NTNU
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Oslo kommune v/finansdirektøren
Petroleumstilsynet
Regjeringsadvokaten
RF Rogalandsforskning
Riksmeklingsmannen
Rådet for arbeidstilsyn på skip v/Nærings- og handelsdepartementet
Rådet for funksjonshemmede
Samenes Landsforbund
Sametinget
Samfunns- og næringslivsforskning
Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo)
Senter for kvinneforskning
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens forvaltningstjeneste
Statens Helsetilsyn
Statistisk Sentralbyrå
Stopp JobbMobben
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk Institutt
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Velferdsalliansen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

 

Til toppen