Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til høringsnotat; «Endringer i bokføringsforskriften»

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.08.2018

Vår ref.: 18/1608

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til høringsnotat; «Endringer i bokføringsforskriften». Høringsnotatet er utarbeidet av Skattedirektoratet.

Det foreslås i høringsnotatet enkelte endringer i forskrift 20. desember 2016 nr. 1752 om endring i forskrift om bokføring. Forslagene har dels sammenheng med Skattedirektoratets forslag til endringer i kassasystemforskrifta av 18. desember 2015, se SKDs høringsnotat 23. mars 2018. Det foreslås videre enkelte endringer i bokføringsforskriften av 1. desember 2004, blant annet et forslag om at anvendelsesområdet for unntaket om kontantfaktura bør begrenses.        

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til høringen innen 2. august 2018. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klokke på «Send høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på departementets hjemmesider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller, etater, medlemmer, organisasjoner mv.   

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Arbeidstilsynet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening (DnR)   
Direktoratet for økonomistyring
Finanstilsynet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Øko-forum
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oslo Børs
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen 
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Verdipapirsentralen
Økokrim
Økonomiforbundet   

Til toppen