Høring - forslag til endringer i domstollovens regler om utvalg og uttaking av lekdommere mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.02.2010

Vår ref.: 201000433 ES JEN/mk

Høring - forslag til endringer i domstollovens regler om utvalg og uttaking av lekdommere mv.
 
Justis- og politidepartementet sender med dette på høring et notat utarbeidet av Domstoladministrasjonen med forslag til endringer i domstollovens regler om utvalg og uttaking av lagrettemedlemmer og meddommere (lekdommere), og enkelte endringer i reglene om valg av skjønnsmenn etter skjønnsprosessloven.

Bakgrunnen for høringen er at Domstoladministrasjonen, Borgarting lagmannsrett, Eidsivating lagmannsrett og Gulating lagmannsrett i brev til departementet har gitt uttrykk for et behov for snarlige lovendringer for å sikre at domstolene har til disposisjon et tilstrekkelig antall medlemmer i lekdommerutvalgene og for å minske presset på gjenværende medlemmer. Det er blant annet vist til at utvalgene av lekdommere etter endringer i domstolloven som trådte i kraft 1. juli 2007 er mindre enn tidligere. Samtidig er reglene om varamedlemmers tjenestegjøring endret, slik at bare oppmøte i retten medfører fritak fra å tjenestegjøre i nye saker, jf. domstolloven § 86 fjerde ledd. Belastningen oppgis å være stor for enkelte varamedlemmer som stadig må frigjøre tid til å stille i retten. Domstoladministrasjonen påpeker dessuten at domstolene behandler flere saker enn for to år siden, og at flere saker har lengre varighet. Økt press på utvalgene har medført at flere ber seg fritatt i enkeltsaker eller varig.

For å sikre at domstolene har et tilstrekkelig antall medlemmer til disposisjon foreslår Domstoladministrasjonen at det gis adgang til å endre utvalgenes størrelse i løpet av valgperioden og at det gis adgang til suppleringsvalg ved strykninger grunnet flytting, sykdom eller annet.

Departementet vil dessuten peke på at en endring i reglene om tjenestegjøring for varamedlemmer kunne tenkes å avhjelpe noe av presset på utvalgene. Før lovendringen i 2007 bestemte domstolloven § 85 annet ledd at utvalgsmedlemmer som hadde gjort tjeneste var fritatt fra å bli trukket ut til nye saker inntil trekning igjen skulle foretas blant alle i utvalget (”bunken snus”). Loven presiserte ikke hva som skulle til for å ha ”gjort tjeneste”, men domstolenes saksbehandlingssystem LOVISA registrerte den som var trukket ut som å ha gjort tjeneste, uavhengig av om vedkommende hadde møtt til rettsmøtet. Etter lovendringen bestemmer domstolloven § 86 fjerde ledd første punktum følgende:

”Den som har gjort tjeneste som lagrettemedlem eller meddommer, eller som har møtt frem til rettsmøte som lagrettemedlem, meddommer eller varamedlem for slik uten å gjøre tjeneste, deltar ikke i trekningen til andre saker før domstolen neste gang begynner å trekke fra hele utvalget.”

Departementet vil foreslå som en mulig løsning at § 86 fjerde ledd endres, slik at den som ”er trukket ut” til å gjøre tjeneste ikke skal delta i trekningen til andre saker før domstolen neste gang begynner å trekke fra hele utvalget.

Videre foreslår Domstoladministrasjonen en justering av domstollovens regler om frister ved valg til utvalg av lekdommere. Det vises til at utvalgene i valgåret etter dagens regler ikke er tilgjengelige for domstolene i tide til at lekdommere som skal tjenestegjøre tidlig i det nye året kan innrette seg. Domstollovens regler om valg av lekdommere gjelder tilsvarende for valg av skjønnsmedlemmer etter skjønnsprosessloven. Domstoladministrasjonen påpeker at særlige forhold gjør seg gjeldende her, og foreslår egne fristregler ved valg av skjønnsmenn.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på vurderingene og forslagene som fremkommer i vedlagte høringsnotat og på hvorvidt reglene om varamedlemmers tjenestegjøring bør endres i tråd med forslaget ovenfor. Departementet ber særskilt om høringsinstansenes syn på om eventuelle endringer i reglene om varamedlemmers tjenestegjøring mest hensiktsmessig bør komme i tillegg til eller i stedet for eventuelle lovendringer som gir adgang til å endre utvalgenes størrelse i løpet av valgperioden og til å foreta suppleringsvalg ved strykninger.

Vi ber høringsinstansene forelegge høringsnotatet og dette brevet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger som ikke er oppført på adresselisten. Dokumentene er også tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 19. februar 2010. Fristen er satt til seks uker da departementet forstår at enkelte domstoler har et presserende behov for sikre lekdommere til sakene fremover. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene i tillegg blir sendt pr. e-post til:
jan-eivind.norheim@jd.dep.no.


Med hilsen


Knut Erik Sæther e.f.
avdelingsdirektør

                                                              Karl Otto Thorheim
                                                              lovrådgiver

Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Alta tingrett
Asker og Bærum tingrett
Aust-Agder tingrett
Bergen tingrett
Dalane tingrett
Drammen tingrett
Fjordane tingrett
Fosen tingrett
Hadeland og Land tingrett
Haugaland tingrett
Heggen og Frøland tingrett
Kongsberg tingrett
Kristiansand tingrett
Lofoten tingrett
Nedre Romerike tingrett
Nedre Telemark tingrett
Nordhordland tingrett
Nordmøre tingrett
Nord-Troms tingrett
Nordre Vestfold tingrett
Oslo tingrett
Ringerike tingrett
Salten tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Østerdal tingrett
Trondenes tingrett
Trondheim tingrett
Øst-Finnmark tingrett
Agder jordskifteoverrett
Akershus og Oslo Jordskifterett
Domstoladministrasjonen

Datatilsynet
Fylkesmennene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sametinget
Skattedirektoratet
Statsadvokatembetene

Alta kommune
Arendal kommune
Bergen kommune
Brønnøy kommune
Bodø kommune
Bø kommune
Eigersund kommune
Førde kommune
Hamar kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Lillehammer kommune
Molde kommune
Moss kommune
Namsos kommune
Narvik kommune
Nittedal kommune
Oppdal kommune
Oslo kommune
Røros kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tønsberg kommune
Vadsø kommune
Volda kommune
Voss kommune
Vågan kommune
Årdal kommune

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Kommunenes Sentralforbund
Norges juristforbund
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Politijuristene
Politiets fellesforbund
Statens seniorråd

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo 
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Til toppen