Høring - Forslag til endringer i forskriftsbestemmelse om utfylling og gjennomføring av skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav g som følge av ny regnskapsstandard

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 14-5-41.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.12.2018

Vår ref.: 18/3767 SL

Høring - Forslag til endringer i forskriftsbestemmelse om utfylling og gjennomføring av skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav g som følge av ny regnskapsstandard

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 14-5-41.

Skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav g inneholder en særskilt tidfestingsregel som avviker fra realisasjonsprinsippet. Den kobler den skattemessige behandlingen av finansforetaks tap på utlån og garantier opp mot den regnskapsmessige behandlingen. I Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 14-5-41 er det gitt utfyllende regler til bestemmelsen i skatteloven § 14-5- fjerde ledd bokstav g. En ny regnskapsstandard for finansiell rapportering, IFRS 9, trådte i kraft i norsk rett fra 1. januar 2018. Som følge av dette er det behov for å gjøre justeringer i Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 14-5-41.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Noen finansforetak vil anvende IFRS 9 for inntektsåret 2018. Dette gjør at den foreslåtte forskriftsendringen må tre i kraft for inntektsåret 2018. Det er derfor nødvendig med kortere høringsfrist enn vanlig. Departementet ber derfor om å få høringsmerknader innen seks uker, det vil si innen 4. desember 2018.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Caroline Knem Christie e.f.
lovrådgiver

 

                                                                 Therese Miljeteig
                                                                 førstekonsulent

 

Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finans Norge
Finanstilsynet
Justis- og beredskapsdepartementet
Norsk Regnskapsstiftelse
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Nærings- og fiskeridepartementet
Regnskap Norge
Skattedirektoratet