Høring - forslag til endringer i lisensforskriften og fordelingsforskriften (jernbane)

Samferdselsdepartementet sendte 16. januar 2009 på høring utkast til forskrift om endring av forskrift 16.12.2005 nr. 1490 om lisens mv. og forskrift 5.2.2003 nr. 135 om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.04.2009

Semferdselsdepartementet sender på høring høringsnotat med forslag til endringer i lisensforskriften og fordelings- forskriften, samt forskriftsutkast.

Bakgrunn for forslaget er arbeidet med implementering av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/58/EF av 23. oktober 2007 om endring av rådsdirektiv 91/440/EØF om utvikling av Fellesskapets jernbaner og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastruktur og innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur i norsk rett. En innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen krever endringer i lisensforskriften og fordelingsforskriften.

Det vises til nærmere omtale av forslaget i høringsnotatet, som er tilgjengelig via menyen over.

Eventuelle merknader, herunder eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget, må være Samferdselsdepartementet i hende innen 20. april 2009. Vi ber om at høringsinstansene forelegger saken for sine underliggende etater.

Direktivet i dansk versjon finnes på følgene link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0044:0050:DA:PDF

Resultat av høringen:

Vår ref.:

Les brevet (pdf)

 

Høringsnotat og forskriftsutkast, vedrørende høring av utkast til forskrift om endring av forskrift 16.12.2005 nr. 1490 om lisens mv. og forskrift 5.2.2003 nr. 135 om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet mv.

 

 

Likelydende brev sendt til:

 • Departementene
 • Fylkeskommunene/Oslo kommune
 • Statens jernbanetilsyn
 • Jernbaneverket
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukerombudet
 • Konkurransetilsynet
 • Norsk Jernbaneforbund
 • Norsk Lokomotivmannsforbund
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Transportbedriftenes Landsforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Ruter AS
 • Kollektivtransportproduksjon AS
 • NSB AS
 • NSB Gjøvikbanen AS
 • Flytoget AS
 • Ofotbanen Drift AS         
 • Veolia Transport Norge AS
 • SJ AB
 • Cargolink AS
 • Cargonet AS
 • Green Cargo AB
 • Hector Rail AB
 • Malmtrafikk AS
 • Peterson Rail AB
 • Railcare Tåg AB
 • Tågåkeriet i Bergslagen AB

Til toppen