Høring - Forslag til endringer i postloven

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til endringer i postloven på høring. Etter innføring av et helt nytt reguleringsregime for postsektoren gjennom postloven av 4. september 2015 har enkelte praktiske erfaringer fra oppstarten med et liberalisert postmarked vist at det er behov for å klargjøre et fåtall av bestemmelsene for å sikre en rask, god og effektiv forvaltning av postsektoren i tråd med lovens intensjon. Dette gjelder i første rekke tilgang til det såkalte sonenøkkelsystemet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.12.2016