Høring - Forslag til endringer i postloven

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til endringer i postloven på høring. Etter innføring av et helt nytt reguleringsregime for postsektoren gjennom postloven av 4. september 2015 har enkelte praktiske erfaringer fra oppstarten med et liberalisert postmarked vist at det er behov for å klargjøre et fåtall av bestemmelsene for å sikre en rask, god og effektiv forvaltning av postsektoren i tråd med lovens intensjon. Dette gjelder i første rekke tilgang til det såkalte sonenøkkelsystemet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.12.2016

Vår ref.: 16/1694

Høring - Forslag til endringer i postloven

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til endringer i postloven på høring. Frist for å komme med innspill er 6. desember 2016.

Dokumentene som er relevante for høringen finnes på www.regjeringen.no/sd:
• Høringsnotat
• Forslag til lovendringer med merknader
• Liste over høringsinstanser

Vi ber om at høringssvar sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (under "Send inn høringssvar" på denne siden). Alternativt kan høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, fortrinnsvis på e-post til postmottak@sd.dep.no.

Med hilsen


Heidi Kvalvåg (e.f.)
avdelingsdirektør

Randi Hovde
seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne- og likestillingsdepartementet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Finansdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landslaget for Lokalaviser
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og transportindustriens landsforening
lokalPosten
MediaPost AS
Mediebedriftenes Landsforening
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nei til EU
NorPost AS
Norsk Transport- og Logistikkforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund AL
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
OBOS Hovedkontor
Olje- og energidepartementet
Pensjonistforbundet
Posten Norge AS
Postkom
PostNord
Schenker AS
Språkrådet
Statistisk Sentralbyrå
Statsministerens kontor
Strålfors AS
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen