Høring - forslag til forskrift om fjernmøter og fjernavhør av vitner og sakkyndige i straffesaker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2011

Vår ref.: 201012053


Høringsinstansene i følge vedlagte listeHøring – forslag til forskrift om fjernmøter og fjernavhør av vitner og sakkyndige i straffesaker

Vedlagt følger Justisdepartementets høringsnotat om forslag til forskrift om fjernmøter og fjernavhør av vitner og sakkyndige i straffesaker. Departementet foreslår å videreføre bestemmelser i forskrift 21. desember 2005 nr. 1611 om prøveordning med bruk av fjernmøteteknologi i straffesaker og forskrift  8. november 1991 nr. 727 om fjernavhør og vitner og sakkyndige i straffesaker i forslaget til ny forskrift om fjernmøter og fjernavhør i straffesaker, jf. Prop. 141 L (2009-2010) Endringer i straffeprosessloven mv. pkt. 7.

Det tas sikte på at forskrift om fjernmøter og fjernavhør i straffesaker trer i kraft           1. juli 2011, samtidig med bestemmelser om fjernmøter og fjernavhør i lov 10. desember 2010 nr. 76 om endringer i straffeprosessloven mv.

Vi ber om at høringsinstansene vurderer foreleggelse av høringsnotatet for eventuelle underliggende etater.

Høringsnotatet sendes til alle instanser som hadde Justisdepartementets forslag om permanente og generelle regler om fjernmøter og fjernavhør i straffesaker på høring.

Justisdepartementet ber om merknader til høringsnotatet innen 20. mai 2011.

 

Med hilsen


Elise Stilloff
fung. avdelingsdirektør                           Anne Lene Staib Knudsen
                                                         seniorrådgiver
                       
  

Til toppen