Høring - forslag til forskrift om fjernmøter og fjernavhør av vitner og sakkyndige i straffesaker

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2011