Høringsbrev - forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett (offentligrettslige bestemmelser) mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2009

Vår ref.: 09/3206 FM JCW

Finansdepartementet sender med dette på høring delrapport II fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet for å vurdere gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked (betalingstjenestedirektivet) i norsk rett. Delrapport II inneholder forslag til gjennomføring av direktivets bestemmelser om hvem som kan yte betalingstjenester, om organiseringen av institusjonenes virksomhet som betalingsforetak m.m.

Delrapport II omhandler blant annet direktivets bestemmelser om hvilke institusjonstyper som skal kunne tilby betalingstjenester. I tillegg til kredittinstitusjoner (banker), e-pengeforetak og enkelte andre eksplisitt nevnte institusjonstyper, åpner direktivet for etablering av en ny institusjons¬type, betalingsforetak. For slike foretak inneholder direktivet nærmere regler om virksomheten, herunder konsesjonsregler, soliditetsregler, tilsynsregler m.v. Rapporten inneholder forslag til gjennomføring av slike regler for betalingsforetak.

Videre omhandler rapporten direktivets bestemmelser om medlemslandenes adgang til å velge en enklere regulering for betalingsforetak (eller fysiske personer) som utfører en begrenset mengde enkle betalingstjenester. Det er her tenkt på virksomhet som innebærer pengeoverføring til land med liten faktisk bruk av utviklede betalings- eller banksystemer (p.t. betegnet som ”uformelle betalingsoverføringer”/Hawala). Som vedlegg A til rapporten følger også Kredittilsynets utredning 15. september 2008 om uformelle betalingsoverføringer. Høringsinstansene bes særskilt avgi merknader til hvorvidt det i norsk lovgivning bør legges til rette for slike betalingstjenester innenfor direktivets rammer.

Finansdepartementet ber om at adressatene forelegger utredningen for eventuelle berørte underliggende organer og berørte foreninger og organisasjoner på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Direktivet i norsk oversettelse er vedlagt arbeidsgruppens rapport. Engelsk versjon av direktivet finnes på
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319:0001:0036:EN:PDF

Finansdepartementet ber om at høringsuttalelser sendes departementet innen 15. september 2009. Det bes om at høringsuttalelsene også sendes på e-post i word-format til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                         Inger-Johanne Arildsen Rygh
                                                                         underdirektør


Vedlegg

Høringsinstanser


Alle departementene
Akademikerene
Aksjonærforeningen i Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
HSH
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Tillitsmann ASA
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
PRIO
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Siviløkonomene
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM