Høring - Forslag til lov om informasjonstilgang, taushetsplikt m.v. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg saker om akuttplassering og omsorgsovertakelse etter barnevernloven

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov om informasjonstilgang, taushetsplikt m.v. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg saker om akuttplassering og omsorgsovertakelse etter barnevernloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.08.2016

Vår ref.: 16/1716

Høring - Forslag til lov om informasjonstilgang, taushetsplikt m.v. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg saker om akuttplassering og omsorgsovertakelse etter barnevernloven

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov om informasjonstilgang, taushetsplikt m.v. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg saker om akuttplassering og omsorgsovertakelse etter barnevernloven.

Barne- og likestillingsdepartementet har gitt Statens helsetilsyn i oppdrag å gjennomgå et utvalg barnevernssaker som har ført til akuttiltak eller omsorgsovertakelse. Formålet med gjennomgangen er å få en bred situasjonsbeskrivelse gjennom å se på prosess og innhold i minimum 100 enkeltsaker.

For å kunne foreta en slik gjennomgang, må Statens helsetilsyn få tilgang til nødvendig taushetsbelagt informasjon. Lovforslaget inneholder bl.a. bestemmelser om adgangen til å gi opplysninger til Statens helsetilsyn og bestemmelser om taushetsplikt.

Høringsfrist er 19. august 2016.

Høringsnotatet er å finne på departementets nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden. Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen

 

Med hilsen            

                                                           

Mette K. Solum (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Bethina Jørgensen

                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

Alle landets kommuner

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Atferdssenteret

Barn av rusmisbrukere - BAR

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familieetatens regioner

Barneombudet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den Norske Legeforening

Diakonhjemmet Høgskole

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Finansdepartementet

Forandringsfabrikken

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

Forum for barnekonvensjonen

Fylkesmennene

Fylkesnemndene

Helseregionene

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskolene

Ideelt barnevernsforum

Innvandrernes landsorganisasjon

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Kirkens bymisjon - Oslo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kunnskapsdepartementet

Kulturdepartementet

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen for romanifolket

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Longyearbyen lokalstyre

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Norges forskningsråd

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk barnevernlederorganisasjon

Norsk barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk fosterhjemsforening

Norsk Innvandrerforum

Norsk Psykologforening

Norsk Senter for Barneforskning

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Tjenestemannslag

NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Organisasjonen for private barneverntiltak - OPB

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Press - Redd Barna Ungdom

Private barnehagers landsforbund

Redd Barna

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen menneskerettighetshuset

Stiftelsen Rettferd for taperne

Taternes landsforening

UIT - Norges arktiske universitetet

Unge duer

UNICEF Norge

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund