Høring - forslag til ny forskrift om eiendomsmegling og overgangsregler for ny lov om eiendomsmegling

Resultat: 1) Forskrift 23. november 2007 om eiendomsmegling 2) Forskrift 23. november 2007 om overgangsregler til eiendomsmeglingsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2007

Vår ref.: 07/2088 FM MHe

Høring - forslag til ny forskrift om eiendomsmegling og overgangsregler for ny lov om eiendomsmegling


1.

Forslag til ny lov om eiendomsmegling fremmet 15. desember 2006, jf. Ot.prp. nr. 16 (2006-2007), er vedtatt av Stortinget, jf. Besl.O. nr. 64 (2006-2007) og Lagtingets vedtak 8. mai 2007.

 

I brev 20. april 2007 ba Finansdepartementet Kredittilsynet om å utarbeide høringsnotat med forslag til ny forskrift om eiendomsmegling samt forslag til overgangsregler for den nye eiendomsmeglingsloven. Kredittilsynet oversendte høringsnotat til departementet ved brev 22. juni 2007. Forslaget sendes med dette på høring.

 

2.

Når det gjelder høringsnotatets omtale av særlige regler for visse former for eiendomsmeglingsvirksomhet og videreføring av eksisterende forskriftsbestemmelser, uttaler Kredittilsynet i sitt oversendelsesbrev blant annet følgende:

 

”Kredittilsynet vil særlig bemerke at det i tilknytning til visse former for eiendomsmeglingsvirksomhet (ny lov § 1-4) ikke er foreslått noen regulering av næringsmegling, utleiemegling og utenlandsmegling. Bakgrunnen for dette er at Kredittilsynet, på bakgrunn av den korte tiden Kredittilsynet har hatt til rådighet, ikke har funnet anledning til å foreta en tilstrekkelig forsvarlig utredning av de nevnte områder. Kredittilsynet ser imidlertid at det er behov for nærmere regulering av disse former for eiendomsmeglingsvirksomhet. […]

 

På punkter hvor det foreslås en videreføring av gjeldende forskriftsbestemmelser, har Kredittilsynet foretatt en viss forenkling av det vi oppfatter som unødvendig detaljert regelverk. Særlig gjelder dette krav til utdanningsinstitusjonene som kan få godkjent opplæring for eiendomsmeglere, reglene om sikkerhetsstillelse samt reglene om klientmidler.”

 

Vi ber om høringsinstansenes merknader til høringsnotatet innen 1. september 2007. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no i tillegg til brev.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Tore Mydske

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart: Kredittilsynet

Høringsnotat - Forslag til ny eiendomsmeglingsforskrift (pdf-format)
Vedlegg 1 - Nødvendige endringer i andre lover og forskrifter (pdf-format)

Høringsinstanser


Alle departementene
Akademikerne
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Telemark
IT-Makeriet AS
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Midas Data AS
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oracel
Regjeringsadvokaten
Rettshjelperforeningen
Riksadvokaten
Siviløkonomene
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes Forening
Websystemer AS
ØKOKRIM

Til toppen