Høring Forslag til nye bestemmelser om rapportering av individdata til database for statistikk om høyere utdanning og fagskoleutdanning

Departementet sender med dette forslag til nye bestemmelser om rapportering av individdata til database for statistikk om høyere utdanning og fagskoleutdanning. Departementet foreslår endringer som skal legge til rette for at utdanningsinstitusjonene innrapporterer fullstendige data om sine studenter, doktorgradskandidater og ansatte til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Et klart grunnlag i lov om rapporteringsplikt for utdanningsinstitusjonene vil etter departementets vurdering sikre at databasen kan være en fullstendig og pålitelig database som kan brukes i tråd med formålet og bidra til et komplett datagrunnlag.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.10.2016

På bakgrunn av flere innspill i høringen ser Kunnskapsdepartementet behov for en ytterligere gjennomgang og drøfting av personvernkonsekvensene som følger av forslaget. Det er et behov i sektoren for en tydeliggjøring av de juridiske rammene for rapportering av individdata, og departementet vil derfor fortsette å jobbe for å fremme et lovforslag som kan gi klare rammer for fremtidig rapportering.