Høring Forslag til nye bestemmelser om rapportering av individdata til database for statistikk om høyere utdanning og fagskoleutdanning

Departementet sender med dette forslag til nye bestemmelser om rapportering av individdata til database for statistikk om høyere utdanning og fagskoleutdanning. Departementet foreslår endringer som skal legge til rette for at utdanningsinstitusjonene innrapporterer fullstendige data om sine studenter, doktorgradskandidater og ansatte til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Et klart grunnlag i lov om rapporteringsplikt for utdanningsinstitusjonene vil etter departementets vurdering sikre at databasen kan være en fullstendig og pålitelig database som kan brukes i tråd med formålet og bidra til et komplett datagrunnlag.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.10.2016

På bakgrunn av flere innspill i høringen ser Kunnskapsdepartementet behov for en ytterligere gjennomgang og drøfting av personvernkonsekvensene som følger av forslaget. Det er et behov i sektoren for en tydeliggjøring av de juridiske rammene for rapportering av individdata, og departementet vil derfor fortsette å jobbe for å fremme et lovforslag som kan gi klare rammer for fremtidig rapportering.

Vår ref.: 16/6308

Høring - Forslag til nye bestemmelser om rapportering av individdata til database for statistikk om høyere utdanning og fagskoleutdanning


Departementet sender med dette forslag til nye bestemmelser om rapportering av individdata til database for statistikk om høyere utdanning og fagskoleutdanning. Forslaget skal behandles sammen med forslag om nye reguleringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven som ble sendt på høring 12. mai 2016. Da lovforslagene skal fremmes for Stortinget våren 2017, får dette enkeltstående forslaget en høringsfrist på seks uker. Vi viser til vedlagte høringsnotat for nærmere omtale av forslagene til endring i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven.

Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no.  Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2509699. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no).  Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Frist for å avgi høringsuttalelse er fredag 7. oktober 2016. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på høringslisten.Med hilsen

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                      Ann Marit Roterud Espe
                                                                                      rådgiverAkademikerforbundet
Akershus fylkeskommune
Ansgar Teologiske Høgskole
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektenes Fagforbund
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian Students Abroad
Atlantis Medisinske Høgskole
Aust-Agder fylkeskommune
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bibliotekarforbundet
Bjørknes høyskole
Buskerud fylkeskommune
Bårdar Akademiet AS
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Datatilsynet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Designinstituttet
Det norske Diakonforbund
Det teologiske Menighetsfakultet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Econa
Einar Granum kunstfagskole
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen Innlandet
Fellesorganisasjonen
Finnmark fylkeskommune
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Forskerforbundet
Forum for fagskoler - Abelia
Frelsesarmeens offisersskole AS
Hald Internasjonale Senter
Handelshøyskolen BI
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
KS
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Landsorganisasjonen i Norge
Lovisenberg diakonale høgskole
Lærernes Yrkesforbund
Menighetsbibelskolen
Musikernes fellesorganisasjon
Musikkteaterhøyskolen
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Naturviterne
NLA Høgskolen
Nord universitet
Nordland fylkeskommune
Nordland kunst- og filmfagskole
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Dansehøyskole
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk Lektorlag
Norsk presseforbund
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk studentorganisasjon
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oppland fylkeskommune
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Oslo kommune
Parat
Presteforeningen
Rogaland fylkeskommune
Rudolf Steinerhøyskolen
Rådet for offentlige fagskoler
Sametinget
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Samisk høgskole
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Skrivekunstakademiet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
STAFO
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
VID vitenskapelig høgskole
nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Vox
Communication and Technology Westerdals høyskole - Oslo School of Arts
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold fylkeskommune
Ålesund kunstfagskole

Til toppen