Høring - forslag til nye reguleringer for private høyskoler og fagskoler

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskole¬utdanning. Forslagene omfatter private høyskoler og fagskoler. Forslagene retter seg i hovedsak mot krav til bruk av statlig og offentlig tilskudd og egenbetaling, med tilhørende regulering av rapportering, regnskap, kontroll og tilsyn. Departementet mener dagens reguleringer av tilskudd og egenbetaling er for overordnet, og at det på enkelte områder er uklart.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.09.2016

Vår ref.: 16/4765

Høring - Forslag til nye reguleringer av tilskudd og egenbetaling for private høyskoler og fagskoler

 

Vi viser til vedlagte høringsnotat for nærmere omtale av forslagene til endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven.

Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2499544 . Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Frist for å avgi høringsuttalelse er fredag 9. september 2016. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på høringslisten.

 

 

Med hilsen    
                                                                   

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Elisabeth Skjebstad
                                                                                          seniorrådgiver


Arkivakademiet
Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Skrivekunstakademiet
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Høyskolen Campus Kristiania Markedshøyskolen
Den norske Eurytmihøgskole
Det teologiske Menighetsfakultet
Diakonhjemmet Høgskole
Høgskole for førskolelærerutdanning Dronning Mauds Minne
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Haraldsplass diakonale høgskole
Høgskolen Betanien
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
Misjonshøgskolen
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Rudolf Steinerhøyskolen
Communication and Technolgy Westerdals - Oslo School of Arts
Nettverk for private høyskoler
Fagskolen for bokbransjen
Bårdar Akademiet AS
Designinstituttet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Einar Granum kunstfagskole
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Frelsesarmeens offisersskole AS
Hald Internasjonale Senter
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Menighetsbibelskolen
Nordland kunst- og filmfagskole
Norges Byggskole
Tomb Fagskole
Ålesund kunstfagskole
Forum for fagskoler - Abelia
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Rådet for offentlige fagskoler
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Universitets- og høgskolerådet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Utdanningsdirektoratet
Riksrevisjonen
Sametinget
Norsk studentorganisasjon
Association of Norwegian Students Abroad
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk presseforbund
Steinerskoleforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Vox
Statens lånekasse for utdanning
Kristne Friskolers Forbund
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Forbrukerrådet
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Samskipnadsrådet
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Arbeidsgiverforeningen Spekter
KS - kommunesektorens organisasjon
Utdanningsforbundet
Fleksibel utdanning Norge
Studieforbundet Solidaritet
Nasjonalt fagskoleråd
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Nasjonalt fagskoleråd
Utdanningsforbundet
Fleksibel utdanning Norge
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring