Høring - forslag til nye reguleringer for private høyskoler og fagskoler

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskole¬utdanning. Forslagene omfatter private høyskoler og fagskoler. Forslagene retter seg i hovedsak mot krav til bruk av statlig og offentlig tilskudd og egenbetaling, med tilhørende regulering av rapportering, regnskap, kontroll og tilsyn. Departementet mener dagens reguleringer av tilskudd og egenbetaling er for overordnet, og at det på enkelte områder er uklart.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.09.2016

Vår ref.: 16/4765

Høring - Forslag til nye reguleringer av tilskudd og egenbetaling for private høyskoler og fagskoler

 

Vi viser til vedlagte høringsnotat for nærmere omtale av forslagene til endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven.

Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2499544 . Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Frist for å avgi høringsuttalelse er fredag 9. september 2016. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på høringslisten.

 

 

Med hilsen    
                                                                   

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Elisabeth Skjebstad
                                                                                          seniorrådgiver


Arkivakademiet
Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Skrivekunstakademiet
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Høyskolen Campus Kristiania Markedshøyskolen
Den norske Eurytmihøgskole
Det teologiske Menighetsfakultet
Diakonhjemmet Høgskole
Høgskole for førskolelærerutdanning Dronning Mauds Minne
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Haraldsplass diakonale høgskole
Høgskolen Betanien
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
Misjonshøgskolen
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Rudolf Steinerhøyskolen
Communication and Technolgy Westerdals - Oslo School of Arts
Nettverk for private høyskoler
Fagskolen for bokbransjen
Bårdar Akademiet AS
Designinstituttet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Einar Granum kunstfagskole
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Frelsesarmeens offisersskole AS
Hald Internasjonale Senter
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Menighetsbibelskolen
Nordland kunst- og filmfagskole
Norges Byggskole
Tomb Fagskole
Ålesund kunstfagskole
Forum for fagskoler - Abelia
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Rådet for offentlige fagskoler
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Universitets- og høgskolerådet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Utdanningsdirektoratet
Riksrevisjonen
Sametinget
Norsk studentorganisasjon
Association of Norwegian Students Abroad
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk presseforbund
Steinerskoleforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Vox
Statens lånekasse for utdanning
Kristne Friskolers Forbund
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Forbrukerrådet
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Samskipnadsrådet
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Arbeidsgiverforeningen Spekter
KS - kommunesektorens organisasjon
Utdanningsforbundet
Fleksibel utdanning Norge
Studieforbundet Solidaritet
Nasjonalt fagskoleråd
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Nasjonalt fagskoleråd
Utdanningsforbundet
Fleksibel utdanning Norge
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Følg saken Endringer for fagskolene

 • Oppstart av ny maritim utdanning

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet får tilby en ny maritim bachelorutdanning, spesialtilpasset søkere med toårig maritim fagskole.

 • Kunngjøring av utviklingsmidler til fagskoleutdanning 2018

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet  har sendt fagskolene brev der det blir kunngjort muligheten for å søke om utviklingsmidler til fagskoleutdanning i 2018.

 • Høring om endringer i fagskoleloven - personvernforordringen

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Database for høyere utdanning (DBH) er en database med et bredt spekter av informasjon om universiteter, høyskoler og fagskoler. For å oppfylle formålene med DBH er det nødvendig at databasen inneholder kvalitetssikrede og fullstendige data om utdanningssektoren på individnivå. Kunnskapsdepartementet mener at det både er nødvendig og hensiktsmessig å lovfeste en tydelig hjemmel i fagskoleloven for både registrering og annen behandling av personopplysninger om studenter, stipendiater og ansatte i fagskolesektoren.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 04.12.2017

 • 48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fikk gjennomslag for alle sine satsinger på kvalitet i fagskoleutdanningen da Stortinget behandlet fagskolemeldingen i dag. Nå skal det bli slutt på forskjellsbehandlingen mellom høyere yrkesfagutdanning og høyere akademisk utdanning.

 • Kunngjøring utviklingsmidler fagskoleutdanning 2017

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fikk Stortingets støtte for å bevilge utviklingsmidler til fagskoleutdanning i 2017, og nå lyser departementet ut 35 millioner kroner til dette formålet. Fagskolene har frist til 12. mai for å søke.

 • Meld. St. 9 (2016–2017) - Fagfolk for fremtiden

  Melding til Stortinget | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet. Tiltakene som foreslås i meldingen vil langt på vei bidra til å oppfylle denne visjonen. Regjeringen vil prioritere å gi et løft til fagskolesektoren hva gjelder kvalitet, fagmiljø, studentvelferd, finansiering og styring. I tillegg vil regjeringen priorotere å utvikle kunnskapsgrunnlaget om fagskolene fordi det i dag er for lite kunnskap om de enkeltfaktorene som påvirker kvaliteten i utdanningene. Det vil være behov for å fortsette å rette oppmerksomheten mot fagskolesektoren også i fremtiden. Med denne meldingen vil regjeringen legge til rette for god utdanningskvalitet, mer solide fagskoler og tettere samarbeid mellom fagskolene og arbeidslivet og samtidig berede grunnen for ytterligere løft for fagskolesektoren i tiden fremover.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Høring - endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om å endre forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften). Endringen er i § 1-9 (ny bokstav d) hvor det forslås hjemlet at NOKUTs faglige vurdering i forbindelse med vedtak om tildeling av penger til kvalitetsfremmede tiltak ved institusjonene ikke kan påklages.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 27.09.2016

 • Høring - forslag til nye reguleringer for private høyskoler og fagskoler

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskole¬utdanning. Forslagene omfatter private høyskoler og fagskoler. Forslagene retter seg i hovedsak mot krav til bruk av statlig og offentlig tilskudd og egenbetaling, med tilhørende regulering av rapportering, regnskap, kontroll og tilsyn. Departementet mener dagens reguleringer av tilskudd og egenbetaling er for overordnet, og at det på enkelte områder er uklart.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 09.09.2016

 • Høring av rapport- Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Departementet oppnevnte i september 2013 en ekspertgruppe for å utrede deler av regelverket for private høyskoler og fagskoler. Ekspertgruppens rapport "Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste" ble sendt på høring 25. februar 2015.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 01.06.2015

 • Høring - NOU 2014: 14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Fagskoleutvalget leverte sin innstilling, NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, til kunnskapsministeren 15. desember 2014. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. 

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 25.03.2015

 • Nødvendig med nytenkning om fagskoler

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget. I dag overleverte utvalget en offentlig utredning (NOU) om dette til kunnskapsministeren.