Høring - forslag til regler om innberetning fra fiskesalgslagene, opphevelse av særregler for innberetning og betaling av forskuddstrekk innen fiske- og fangstvirksomhet m.m.

Resultat: Forskrift om endring i forskrift 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver. Fastsatt av Finansdepartementet 1. september 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 10-8.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2007