Høring - forslag til regler om innberetning fra fiskesalgslagene, opphevelse av særregler for innberetning og betaling av forskuddstrekk innen fiske- og fangstvirksomhet m.m.

Resultat: Forskrift om endring i forskrift 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver. Fastsatt av Finansdepartementet 1. september 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 10-8.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2007

Vår ref.: 00/493 SL HS/rla

Høring - forslag til regler om innberetning fra fiskesalgslagene, opphevelse av særregler for innberetning og betaling av forskuddstrekk innen fiske- og fangstvirksomhet m.m.

 

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om innføring av hjemmel for ukrevet oppgaveplikt fra godkjent salgsorganisasjon for omsetning av råfisk, se høringsnotatet punkt 2. Videre forslås det i høringsnotatet punkt 3 å oppheve gjenværende særregel for innberetning og betaling av forskuddstrekk innen fiske- og fangstvirksomhet og i punkt 4 foreslås det å innføre gebyr ved for sent eller ikke innlevert lønns- og trekkoppgave også for arbeidsgivere innen fiske- og fangstvirksomhet.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til de foreslåtte endringer innen 1. oktober 2007. 

Det bes om at høringsinstansene vurderer behovet for og eventuelt besørger foreleggelse av høringsnotatet for underliggende virksomheter/enheter.

Med hilsen


Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør
                                                                       Hilde Slupphaug
                                                                       seniorrådgiver
Vedlegg

 

1 INNLEDNING 

Det foreslås innført regler for innberetning fra fiskesalgslagene. Endringene innebærer i korte trekk forslag om at det i ligningsloven hjemles ukrevet oppgaveplikt fra godkjent salgsorganisasjon for råfisk, samt forslag til forskrift om opplysningsplikt for all omsetning av råfisk som i førstehånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av salgsorganisasjon, jf. nedenfor under punkt 2.

Videre foreslås det å oppheve gjenværende særregel for innberetning og betaling av forskuddstrekk innen fiske- og fangstvirksomhet i forskrift 22. desember 1998 nr. 1263 om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk mv. § 23. Forslaget medfører at arbeidsgivere i fiske- og fangstnæringen i likhet med alle andre arbeidsgivere må forholde seg til de ordinære regler for innberetning og betaling av forskuddstrekk, jf. punkt 3 nedenfor.

Det foreslås også endringer i ligningsloven med forskrifter som åpner for ileggelse av gebyr ved for sent eller ikke innlevert lønns- og trekkoppgave i fiske- og fangstvirksomhet, jf. punkt 4 nedenfor.   

2 FORSLAG TIL REGLER OM INNBERETNING FRA FISKESALGSLAGENE

2.1 Innledning

Økt innsats for fastsetting av riktig skattegrunnlag hos næringsdrivende er en prioritert oppgave i skatteetaten. Et viktig virkemiddel i denne sammenheng er tiltak som bidrar til å effektivisere kontrollarbeidet. Ligningsloven er basert på at den enkelte skattyter uoppfordret skal gi nærmere angitte opplysninger til ligningsmyndighetene (selvangivelsesprinsippet). Erfaringen viser at de opplysninger som skattyter gir i selvangivelsen, ikke alltid gir et tilstrekkelig grunnlag for riktig fastsetting av den enkeltes formue og inntekt. Dette er bakgrunnen for at ligningsloven i atskillig utstrekning pålegger ulike tredjemenn å gi opplysninger om andres formues- og inntektsforhold.

Finansdepartementet fremmer i dette høringsnotatet forslag om ukrevet oppgaveplikt fra godkjent salgsorganisasjon for omsetning av råfisk, samt forslag til forskrift om opplysningsplikt for all omsetning av råfisk som i førstehånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av salgsorganisasjon for råfisk.

2.2 Bakgrunn

Fiskerinæringen er en betydelig næring i Norge og blant de største eksportnæringene i landet. I enkelte fylker er fiskerinæringen den største og viktigste næringen. Samlet omsetningsverdi av fisk utgjorde i 2005 11,7 milliarder.

I 1999 ble ”Fiskeriprosjektet” nedsatt, hvor hovedformålet var ”å skaffe etaten grunnlag for å oppnå korrekt formell og materiell oppgavekvalitet i fiskerinæringen”. Prosjektet har vært et regionalt samarbeid med deltakere fra fylkesskattekontorene i Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal, og sluttrapport ble levert i desember 2002. I rapporten anbefales det å innføre ukrevet opplysningsplikt for omsetning av fisk som går gjennom fiskesalgslagene. Dette tiltaket forutsetter en lovendring samt en nærmere regulering av oppgaveplikten i forskrift.

Innføring av ukrevd opplysningsplikt ble ytterligere aktualisert da forskrift 26. oktober 1956 nr. 1 om trekk i salgsoppgjør ved fiske og fangstvirksomhet (sikringstrekk), ble opphevet fra 1. januar 2001 (jf. forskrift 21. desember 2000 nr. 1564). Sikringstrekk innebar at organisasjoner for omsetning av fisk og fangst skulle sørge for at en prosentandel av salgsoppgjøret ble avsatt til dekning av skatt (sikringstrekket). Da disse reglene ble opphevet mistet ligningsmyndighetene en mulighet til å føre en viss kontroll med de som omsatte fangsten gjennom salgslagene.

All førstehåndsomsetning av fanget fisk som omfattes av lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk (råfiskloven), skal skje gjennom eller med godkjenning av godkjent salgsorganisasjon (fiskesalgslag). Det er i dag seks fiskesalgslag, som eies og drives av fiskerne. Disse har gjennom råfiskloven enerett til førstehåndsomsetning av fisk innenfor sine respektive områder langs kysten.

2.3 Gjeldende rett

Ligningsloven kapittel 6 pålegger ulike tredjemenn å gi kontrollopplysninger og ligningsoppgaver til ligningsmyndighetene. En vesentlig del av oppgavene skal gis ukrevet. I tillegg kan ligningsmyndighetene i en rekke tilfeller kreve nærmere bestemte opplysninger. Når ligningsmyndighetene krever det, har for eksempel næringsdrivende plikt til å opplyse om sitt mellomværende med andre næringsdrivende, jf. ligningsloven § 6-3 nr. 1. Denne bestemmelsen gir hjemmel for at ligningsmyndighetene etter krav i det enkelte tilfellet kan få opplysninger fra fiskeslagslagene om deres økonomiske mellomværende med andre navngitte næringsdrivende. Ligningsloven § 6-3 nr. 4 og 5 pålegger Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond og næringsdrivende som driver handel med landbruksprodukter en ukrevet opplysningsplikt til ligningsmyndighetene. Ligningsloven har ingen bestemmelse om ukrevet opplysningsplikt for fiskesalgslagene.

2.4 Vurderinger

Kontrolloppgaver fra salgslagene vil være et tjenlig redskap for å nå målsettinger om avdekking av uoppgitt inntekt. Forholdene i fiskerinæringen ligger til rette for en slik oppgaveplikt. All fisk som omfattes av råfiskloven skal omsettes gjennom eller med godkjenning av godkjent salgsorganisasjon (fiskesalgslag).

Kontrolloppgaver fra fiskesalgslagene vil kunne brukes som skjermbildeoppslag under ligningen av den enkelte fisker. Oppgavene vil også kunne benyttes ved kontroll mot årsoppgaven for merverdiavgift. Videre vil opplysninger fra salgslagene være nyttige ved fastsetting av skjønn i de tilfeller skattyteren ikke har levert oppgave. Likeså vil opplysningene være formålstjenlige for å vurdere om skattyter har tilstrekkelig aktivitet til å oppnå særskilt fradrag for fiskere etter skatteloven § 6-60.

Ligningsmyndighetene vil også ha nytte av opplysningene for å avdekke om skattytere driver med virksomhet uten at dette blir oppgitt til ligningsmyndighetene. Fiskekjøperne utsteder avregninger med merverdiavgift uten å undersøke om vedkommende fisker er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Hvis ligningsmyndighetene får oversikt over hvem som leverer fangst hos de forskjellige oppkjøperne, vil uoppgitt omsetning bli avdekket. Det er grunn til å tro at ukrevet oppgaveplikt for salgslagene også vil ha en preventiv effekt når det gjelder å forhindre svart omsetning.

En stor del av tredjemannsoppgavene som leveres ukrevet etter ligningsloven kapittel 6, har de senere årene gått fra å være kontrolloppgaver til å danne grunnlag for skatteetatens forhåndsutfylte selvangivelse. Innrapportering fra fiskesalgslagene vil være viktig i forbindelse med fremtidige mål om preutfylling av selvangivelsen for næringsdrivende. Dette setter krav til data med høy kvalitet og kvantitet. Videre er det viktig at innrapporteringen skjer elektronisk for at den skal ha vesentlig kontrollverdi. Dette muliggjør maskinell avstemning, noe som effektiviserer ligningsarbeidet.

2.5 Forslag til endringer

Departementet foreslår en hjemmel for å pålegge fiskesalgslagene ukrevet opplysningsplikt om verdien av all omsetning av råfisk som i første hånd er omsatt eller godkjent omsatt gjennom salgsorganisasjonen. Ettersom fiskerinæringen betraktes som en egen næring, foreslås det at bestemmelsen om opplysningsplikt for fiskesalgslagene inntas som et nytt nummer 6 i ligningsloven § 6-3. Nåværende nummer 6 og 7 endres tilsvarende til nummer 7 og 8. Det vises til forslag til endring i ligningsloven § 6-3.

Den nærmere reguleringen av oppgaveplikten for fiskesalgslagene fastsettes i forskrift med hjemmel i ligningsloven § 6-16. Det foreslås at ligningsloven § 6-16 c endres slik at ligningsmyndighetene gis hjemmel til å kreve opplysningene i maskinlesbar form. Det vises til forslag til endring i ligningsloven § 6-16 c og forslag til ny forskrift.

Endringene foreslås å tre i kraft slik at de får virkning fra inntektsåret 2008, dvs. slik at første innberetning skal sendes inn innen 1.2.09.

2.6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Konsekvenser for fiskesalgslagene
Forslaget innebærer at fiskesalgslagene må innrette sin virksomhet slik at de kan foreta maskinell innberetning. Dette forutsetter nødvendig teknisk utstyr og programvare. Fiskesalgslagene har imidlertid allerede omfattende oversikt over innrapportert omsetning, samt systemer for elektronisk innrapportering fra produsent til fiskesalgslag. Informasjon om all fisk som omsettes i Norge blir dessuten videreformidlet til Fiskeridirektoratet, og danner grunnlag for kvotekontroll og statistikk. Departementet legger til grunn at dette gir gode forutsetninger for enkel og effektiv innrapportering fra fiskesalgslagene til ligningsmyndighetene.

Innføring av ukrevd opplysningsplikt for salgslagene antas å medføre at den enkelte næringsdrivende som handler med salgslagene i større grad vil bidra til å klarlegge sine egne inntekts- og formuesforhold overfor ligningsmyndighetene. Det er usikkert hvilke provenymessige virkninger dette vil ha, men det vil forenkle kontrollarbeidet for ligningsmyndighetene.

Konsekvenser for skattemyndighetene
Forslaget innebærer at ligningsmyndighetene vil motta kontrollopplysninger fra et nytt næringsområde. Dette medfører behov for økte ressurser til oppfølging og kontroll av opplysningene hos de lokale ligningsmyndighetene. Samtidig vil forslaget bidra til en effektivisering av ligningsmyndighetenes kontrollarbeid og være et viktig bidrag til å sikre korrekt beskatning på dette området. Maskinell innrapportering har vesentlig kontrollverdi for enkle og brukertilpassede kontroller. Det er ønskelig at maskinell avstemming skal kunne foretas i et fremtidig ligningssystem som er under utvikling. Dette vil innebære en effektivitetsgevinst for den enkelte saksbehandler og dermed effektivisere ligningsmyndighetenes kontrollarbeid.

Skattedirektoratet har allerede teknisk løsning for maskinell innrapportering fra fiskesalgslagene. Forslaget om opplysningsplikt for fiskesalgslagene vil medføre visse konsekvenser for mottak og behandling av kontrolloppgaver i Skattedirektoratet. Det må tilrettelegges for enkel og brukervennlig kontroller av dataene. Det er derfor viktig at innrapporterte data blir tilgjengelige i de aktuelle systemer, i tillegg til at kontrollfunksjonalitet inkluderes i systemer tilgjengelige hos ligningsmyndigheter lokalt og regionalt. Opplysningsplikt for et nytt næringsområde vil medføre administrative kostnader i form av utarbeidelse av informasjonsmateriell og oppfølging av oppgavepliktige. Slike administrative kostnader vil først og fremst påløpe i forbindelse med oppstartsfasen og første års innberetning.

3 FORSLAG OM OPPHEVELSE AV SÆRREGLER FOR INNBERETNING OG BETALING AV FORSKUDDSTREKK INNEN FISKE- OG FANGSTVIRKSOMHET

3.1 Innledning

Arbeidsgivere skal som hovedregel innberette og betale forskuddstrekk seks ganger årlig med to måneders mellomrom. For fiske- og fangstnæringen er det gitt særlige regler om innberetning og betaling i forskrift 22. desember 1998 nr. 1263 om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk mv. § 23. Bestemmelsen gir arbeidsgivere i fiske- og fangstnæringen mulighet til selv å bestemme hvor ofte forskuddstrekk skal innberettes og betales, det vil si alt fra om dette skal skje for to måneder ad gangen eller for ett helt år.

Bestemmelsen i forskriften § 23 foreslås opphevet. Forslaget medfører at arbeidsgivere i fiske- og fangstnæringen i likhet med alle andre arbeidsgivere må forholde seg til de ordinære regler for innberetning og betaling av forskuddstrekk. Endringen gjør det nødvendig også å endre forskriften §§ 20-22, 26 og 27 nr. 1 annet punktum og forskrift 5. juni 2001 nr. 565 om gjennomføring av forskuddstrekk og påleggstrekk ved fiske- og fangstvirksomhet §§ 6 og 11.

3.2 Gjeldende rett

Som hovedregel skal forskuddstrekk gjennomføres ved at arbeidsgiveren beregner trekkbeløpet og holder dette tilbake i oppgjøret med den skattepliktige, jf. skattebetalingsloven § 10 nr. 1. Arbeidsgiveren skal seks ganger i året sende oppgjør for forskuddsstrekk i de to foregående måneder til skatteoppkreveren i den kommune hvor arbeidsgiveren hører hjemme eller har sitt hovedkontor. Forfallsdatoene er 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november, jf. skattebetalingsloven § 12 nr. 1 første punktum. Terminoppgave over foretatt trekk skal sendes inn hver 15. januar, 8. mars, 8. mai, 8. juli, 8. september og 8. november, jf. forskrift 22. desember 1998 nr. 1263 § 7 nr. 1 første punktum.

Det følger av skattebetalingsloven § 5 nr. 1 bokstav d at det også skal gjennomføres forskuddstrekk i ”(l)ott eller part som utbetales til aktiv deltaker i fiske- og fangstvirksomhet - herunder høvedsmann - og er vederlag for arbeid eller for bruken av redskap som deltakeren holder”.

For fiske- og fangstvirksomhet er det i forskrift 22. desember 1998 nr. 1263 kapittel VI, §§ 20-26, gitt særlige regler om fiske og fangstvirksomhet. Etter § 23 nr. 1 skal innberetning skje ”ved hvert oppgjør med avregning til lottakerne, og senest når vedkommende fiske eller fangst er slutt og oppgjør er mottatt for solgt fangst”. Etter § 23 nr. 2 skal innbetaling skje samtidig som innberetningen. I kapittel VI er det videre gitt regler om oppsetting av lottoppgjør og trekkberegning (§ 20), om kvittering for gjennomført skattetrekk (§ 21), om oppbevaring av trekkbeløp (§ 22), om melding om inntaking i lag (§ 24), om lag uten bestemt leder (§ 25) og om lønn som blir dekket av fartøy- og redskapspart (§ 26).

Etter forskrift 5. juni 2001 nr. 565 om gjennomføring av forskuddstrekk og påleggstrekk ved fiske og fangstvirksomhet § 6 skal arbeidsgiveren ”beregne forskuddstrekk av lotten eller parten ved første lottoppgjør med avregning til lottakerne og senest når fisket eller fangsten er slutt og oppgjør er mottatt for solgt fangst.” Etter forskriften § 11 gjelder forskriften § 6 tilsvarende for skattetrekk etter pålegg.

3.3 Vurderinger

Innføring av ordinære regler for innberetning og betaling av forskuddstrekk, vil medføre at mange arbeidsgivere innen fiske- og fangstnæringen må innrapportere og betale forskuddstrekk hyppigere enn det de gjør i dag. For dem dette gjelder vil kravene ved hvert forfall bli mindre. Dette vil bidra til å redusere statens risiko for tap, blant annet fordi skatteoppkreveren vil komme raskere på banen med innfordringstiltak der hvor arbeidsgiveren har betalingsproblemer. Skatte- og avgiftsmyndighetene vil videre få bedre oversikt over aktiviteten innen fiske- og fangstnæringen i sitt distrikt, noe som blant annet vil gi grunnlag for en mer effektiv arbeidsgiverkontroll. De ordinære reglene vil således gi skatteoppkreveren mulighet til en tettere oppfølgning med fiskerinæringen, mer nøyaktige holdepunkter for å se om det er samsvar mellom innberettet trekk og faktisk trekkpliktige ytelser og bedre grunnlag for utvelgelse av kontrollobjekter.

For mange store aktører er det allerede etablert rutiner med regelmessig innberetning og betaling av trekk. Størst betydning vil forslaget derfor få for mindre arbeidsgivere innen fiske- og fangstnæringen. Det er vanskelig i dag å finne noen god begrunnelse for hvorfor disse aktørene bør ha lempeligere regler enn andre små aktører i andre næringer. For mange kan situasjonen riktignok være at de driver sesongfiske eller lignende og derfor i enkelte terminer ikke vil ha noe lønn/forskuddstrekk å innberette. Med den foreslåtte endringen må likevel arbeidsgiverne sende inn såkalte 0-oppgaver, jf. forskrift 22. desember 1998 nr. 1263 § 7 nr. 1 tredje punktum. Dette gjelder imidlertid også flere andre næringer som er sesongbetonte. Den enkelte skatteoppkrever kan imidlertid frita fra denne plikten, jf. forskriften § 7 nr. 1 fjerde punktum. 

3.4 Forslag til endringer

Særordningen for innberetning og betaling av forskuddstrekk for fiske- og fangstnæringen i forskrift 22. desember 1998 nr. 1263 § 23 foreslås opphevet. Endringen medfører at arbeidsgivere i fiske- og fangstnæringen (høvedsmenn/redere) må innberette og betale inn forskuddstrekk seks ganger årlig, på lik linje med andre arbeidsgivere.

Forslaget gjør det nødvendig også å oppheve enkelte andre bestemmelser i forskriften. Forskriften § 20 om oppsetting av lottoppgjør og trekkberegning kan oppheves siden det vil følge direkte av skattebetalingsloven § 5 nr. 1 bokstav d at ”lott eller part som utbetales til aktiv deltaker i fiske- og fangstvirksomhet – herunder høvedsmann – og er vederlag for arbeid eller for bruken av redskap som deltakeren holder” er trekkpliktig. De plikter som skattebetalingsloven med tilhørende forskrifter tillegger arbeidsgiver, vil da gjelde tilsvarende for arbeidsgivere (høvedsmenn og rederier) i fiske- og fangstvirksomhet. Forskriften § 21 om kvittering for gjennomført skattetrekk kan oppheves da regler om dette vil følge av forskriften § 5. Videre vil forskriften § 22 om oppbevaring av trekkbeløp, § 26 om lønn som blir dekket av fartøy- og redskapspart og § 27 nr. 1 annet punktum bli overflødig som følge av de foreslåtte endringene. Også disse bestemmelsene kan derfor oppheves. Det foreslås videre å oppheve §§ 6 og 11 i forskrift 5. juni 2001 nr. 565 om gjennomføring av forskuddstrekk og påleggstrekk ved fiske og fangstvirksomhet. De nevnte forskriftsendringer vil også bli innarbeidet i ny forskrift til ny skattebetalingslov.   

3.5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Det antas at den foreslåtte endringen vil medføre større effektivitet i forbindelse med arbeidsgiverkontroll og innfordring. Videre antas det at endringen kan gi økonomisk gevinst ved at flere skatte- og avgiftsunndragelser avdekkes, og at innfordringsarbeidet gir bedre resultater.

For skatte- og avgiftsmyndighetene, særlig skatteoppkreverne, vil endringen medføre noe merarbeid ved mottak og registrering av terminoppgaver. Dette arbeidet reduseres imidlertid noe ved at arbeidsgivere med internettilgang nå har anledning til å innberette elektronisk via Altinn, og vil også veies opp som følge av at forholdene blir lagt bedre til rette for kontroll med næringen og innfordring av restanser.

Endringen vil medføre noe merarbeid for deler av fiske- og fangstnæringen ved at oppgaver må leveres inn oftere enn før. For mange store aktører med en sentral administrasjon er det alt etablert rutiner med regelmessig innberetning og betaling av forskuddstrekk. For mindre aktører kan endringen bli mer merkbar, men på den annen side ikke mer byrdefull enn det den er for mange mindre næringsdrivende i andre næringer.

4 GEBYR VED FOR SENT ELLER IKKE INNLEVERT LØNNS- OG TREKKOPPGAVE

4.1 Gjeldende rett

Etter ligningsloven § 6-2 nr. 1 bokstav i skal lønns- og trekkoppgave leveres for lott eller part i fiske eller fangstvirksomhet. Oppgaveplikten påhviler ”reder og fører (høvedsmann, notbas) for fiske- og fangstfartøy”, jf. ligningsloven § 6-14 nr. 2. Opplysningene fra lønns- og trekkoppgavene blir lagt til grunn ved ligningen og avregningen av skattyterne.

For å sikre etterlevelse er ligningsmyndighetene og innkrevingsmyndighetene gitt en adgang til å ilegge gebyr ved for sent eller ikke innleverte oppgaver, jf. ligningsloven § 10-8. I forskrift 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver (gebyrforskriften) er gebyrileggelse nærmere regulert.

Ligningsloven § 10-8 nr. 1 første punktum lyder:

”Den som ikke leverer oppgaver etter §§ 6-16c og 6-13 nr. 3 innen 31. januar eller unnlater å gi opplysninger etter § 6-10 nr. 1 og nr. 2 innen fristen i samme bestemmelse nr. 3, kan ilegges et gebyr.”

Bestemmelsen angir fristen 31. januar. Denne fristen fremgår også av gebyrforskriften § 2 første ledd.

Arbeidsgivere i fiske- og fangstvirksomhet skal levere lønns- og trekkoppgave innen 20. februar i året etter inntektsåret, jf. forskrift 19. desember 1986 nr. 2229 om hvor og når lønnsoppgave m.v. skal leveres § 5 fjerde ledd. Bestemmelsen ble tatt inn i forskriften ved forskriftsendring 8. februar 2001. Fiske- og fangstnæringen har således en annen innleveringsfrist enn 31. januar. Det har vært lagt til grunn at ordlyden i ligningsloven § 10-8 og gebyrforskriften ikke omfatter ileggelse av gebyr ved for sent eller ikke leverte oppgaver fra fiske- og fangstnæringen. På grunn av dette ilegges det i dag ikke gebyr ved for sent leverte lønns- og trekkoppgaver i fiske- og fangstnæringen.

4.2 Bakgrunn

Det har ikke vært tilsiktet at det for fiske- og fangstnæringen skal gjelde særlige regler på dette området. Når dette likevel er blitt sitasjonen har dette trolig sin årsak i at ligningsloven § 10-8 og gebyrforskriften ikke ble oppdatert da bestemmelsen om fristforlengelse for fiske- og fangstnæringen i 2001 ble tatt inn i forskrift 19. desember 1986 nr. 2229 som § 5 fjerde ledd. 

4.3 Vurdering

Formålet med ligningsloven § 10-8 er å ha et effektivt sanksjonsmiddel for å få inn oppgaver i tide og med korrekte opplysninger. Dette må gjelde uavhengig av hvem som er oppgavegiver. Rettidig levering er en viktig premiss blant annet for at opplysningene skal komme med i forhåndsutfylt selvangivelse til skattyter. Ligningsloven § 10-8 og gebyrforskriften bør derfor endres slik at gebyr kan ilegges også ved for sent eller ikke leverte oppgaver for fiske- og fangstnæringen.

4.4 Forslag

Fristen ”innen 31. januar” i ligningsloven § 10-8 og forskriften § 2 første ledd foreslås endret til ”innen de fastsatte frister”. I forskriften § 2 nytt annet ledd foreslås det at det ”likevel ikke ilegges gebyr dersom oppgaver er levert innen 31. januar, selv om innleveringsfristen er satt tidligere.

4.5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget antas ikke å ha økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.
 

 

Utkast til
lov om endring av lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 

I

I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjøres følgende endringer:

§ 6-3 ny nr. 6 skal lyde:
Godkjent salgsorganisasjon for fisk, jf. lov 14. desember 1951 nr. 3
om omsetning av råfisk § 2, skal ukrevet gi opplysninger om all omsetning av råfisk som i førstehånd er omsatt eller godkjent omsatt gjennom salgsorganisasjonen.

Nåværende nr. 6 og 7 blir nr. 7 og 8.

§ 6-16 c annen setning skal lyde:

Lønnsoppgaver mv. etter § 6-2, saldo- og renteoppgaver ved årsskifte eller ved oppgjør av konti i løpet av det siste inntektsår etter § 6-4 og § 6-13 nr. 2 d, kontrolloppgaver etter § 6-3 nr. 5 og 6, kontrolloppgaver fra verdipapirregistre etter § 6-5, livsforsikringspremie, pensjonsforsikringspremie, innskudd etter innskuddspensjonsloven og innskudd i individuell pensjonsavtale (IPA) mv., spare- og fondsinnskudd, tilskudd til forskningsinstitutter mv. og betaling for pass og stell av barn mv. og gaver til selskaper, stiftelser, sammenslutninger eller registreringsenheter etter § 6-6, utbetalinger mv. fra forsikringsselskaper, banker og forvaltningsselskaper for verdipapirfond etter § 6-7, aksjonæroppgaver etter § 6-11, oppgaver fra Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral og Statens innkrevingssentral etter § 6-13 nr. 4, fordelingsoppgaver over inntekter, kostnader og formue i boligselskap som omfattes av skatteloven § 7-3, samt tilsvarende fordelingsoppgaver fra boligsameier, jf. skatteloven § 7-11.

§ 10-8 nr. 1 første punktum skal lyde:
1.  Den som ikke leverer oppgaver etter §§ 6-16 c og 6-13 nr. 3 innen de fastsatte frister eller unnlater å gi opplysninger etter § 6-10 nr. 1 og 2 innen fristen i samme bestemmelse nr. 3, kan ilegges et gebyr.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.


 

Forskrift om
endring i forskrift 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver


 

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2007 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 10-8.

I


I forskrift 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver skal § 2 første ledd lyde:

Hvis den som skal levere oppgaver etter ligningsloven §§ 6-16 c og 6-13 nr. 3 ikke leverer slike oppgaver innen de fastsatte frister, kan han ilegges et gebyr på kr. 10,- per dag for hver oppgave som ikke leveres. Opplysninger om en skattyter regnes som en oppgave. Det skal likevel ikke ilegges gebyr dersom oppgaver er levert innen 31. januar, selv om innleveringsfristen er satt tidligere.

II

Endringen under I trer i kraft fra og med 1. januar 2008


 

Forskrift om
endring i forskrift 22. desember 1998 nr. 1263 om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk mv.

 

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2007 med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt §§ 12, 33, 46 og 56, jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-4.

I

I forskrift 22. desember 1998 nr. 1263 om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk mv. oppheves §§ 20, 21, 22, 23, 26 og 27 nr. 1 annet punktum.

II

Endringene under I trer i kraft fra og med 1. januar 2008


 

Forskrift om
endring av forskrift 5. juni 2001 nr. 565 om gjennomføring av forskuddstrekk og påleggstrekk ved fiske og fangstvirksomhet

 

Fastsatt av Skattedirektoratet xx.xx.2007 med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 56 og delegeringsvedtak 13. mars 1958 nr. 1.

I

I forskrift 5. juni 2001 nr. 565 om gjennomføring av forskuddstrekk og påleggstrekk ved fiske og fangstvirksomhet oppheves § 6 og 11.

II

Endringene under I trer i kraft fra og med 1. januar 2008


 

Forslag til
forskrift om opplysningsplikt for omsetning av råfisk omsatt gjennom eller med godkjenning av salgsorganisasjon

 

Fastsatt av Finansdepartementet xx. xx 2007 med hjemmel i lov
13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-16 b og c jf. § 6-3 nr. 6.

§ 1.  Hvem som er oppgavepliktig
Alle godkjente salgsorganisasjoner, jf. lov 14. desember 1951 nr. 3
om omsetning av råfisk § 2, som i første hånd omsetter eller har
godkjent omsetning av råfisk, skal uoppfordret gi oppgaver over all omsetning med fisker eller reder etter bestemmelsene i denne forskrift.

§ 2. Oppgavepliktens omfang og innhold
Det skal gis årsoppgave over all omsetning som har gått gjennom
salgsorganisasjon som nevnt i § 1. Oppgaven skal inneholde:
a) Fiskesalgslagets navn og adresse
b) Fiskesalgslagets organisasjonsnummer (ev. fødselsnummer)
c) Fiskerens/rederiets navn og adresse
d) Fiskerens/rederiets organisasjonsnummer (ev. fødselsnummer)
e) Båtens navn og registreringsnummer dersom fiskerens/rederiets navn ikke er kjent
f) Verdien av omsetning av råfisk som den enkelte fisker/reder i førstehånd har omsatt for i inntektsåret (tilsvarende trekkgrunnlag 2)
g) Valutakode
h) Kommunenummer eller landkode

Det skal gis en oppgave for hver fisker/rederi det har vært omsetning med. Fisker/rederi skal ha kopi av oppgaven. Det skal fremgå av kopien at oppgaven er sendt likningsmyndighetene. Alle beløp oppgis i hele kroner.

§ 3.  Hvordan oppgavene skal gis
Oppgavene skal leveres Skattedirektoratet på maskinlesbart medium, i den form som Skattedirektoratet bestemmer.

§ 4. Utfyllende regler
Skattedirektoratet kan gi nærmere regler om utfylling av denne
forskriften.

§ 5. Tid og sted for levering av oppgavene
Oppgavene skal leveres samlet til Skattedirektoratet innen 1. februar året etter inntektsåret. Oppgavegiver skal sende følgeskriv på skjema fastsatt av Skattedirektoratet for bruk til kontroll av innsendelse av oppgavene.

§ 6. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2008.
 

Høringsinstansene

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Fiskebåtredernes Forbund Postboks 67 6001 ÅLESUND
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening Postboks 5471 Majorstuen 0305 OSLO
Fiskesalgslagenes samarbeidsråd Jørn Lian/Skagerakfisk Postboks 401 4601 KRISTIANSAND
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattefordring Postboks 1265 Vika 0111 OSLO
Fraktefartøyenes Rederiforening Postboks 2020 Nordnes 5817 BERGEN
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Hurtigbåtenes Rederiforbund Helland 6390 VESTNES
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Fiskarlag Pirsenteret 7005 TRONDHEIM
Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG
Norges Kyst- og fjordfiskarlag Arnulf D. Ulstein Holmeveien 1 6065 ULSTEINVIK
Norsk Sjømannsforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO
Norsk Sjøoffisersforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Rederienes Landsforening Postboks 5201 Majorstuen 0302 OSLO
Rederiforeningen for kystringnotfartøy RFK Nygata 7 6002 ÅLESUND
Sjøfartsdirektoratet Postboks 442 Sentrum 0103 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Sogn og Fjordane fylkeskattekontor Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER

Til toppen