Høring - Forslag til revisjon av reglene om adgang til yrket og markedet innen gods- og persontransport på veg

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag fra EU-Kommisjonen om å fornye og forenkle regelverket om adgang til yrket som transportør (løyvehaver) og adgang til markedet for internasjonal person- og godstransport. Som en del av dette blir det også foreslått en ny definisjon av kabotasje, som kan få konsekvenser for andre lands transportørers adgang til å drive innenlands transport i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.09.2007

Vi gjør oppmerksom på at de foreslåtte reglene kan bli endret i løpet av beslutningsprosessen i EU. Det vil bli sendt ut ny, mer omfattende høring når forslagene er endelig vedtatt og det er aktuelt å endre det tilhørende norske regelverket. Det vil særlig gjelde yrkestransportloven, yrkestransportforskriften og forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje.

Forslag til ny forordning om markedsadgang for internasjonal godstransport på dansk:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/com/2007/com2007_0265da01.pdf

Forslag til ny forordning om felles regler for adgang til yrket på dansk:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/com/2007/com2007_0263da01.pdf

EU-Kommisjonens nettsider: 
http://ec.europa.eu/transport/road/policy/index_en.htm

EU-Kommisjonens forslag m.m.:
http://ec.europa.eu/transport/road/legislation/index_en.htm

Vår ref.: 07/957 - ESY

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens forslag til revidert regelverk innenfor vegtransportområdet:

  1. Forslag til forordning med felles regler om vilkårene for å utøve yrket som transportør på veg (Proposal for a regulation establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator COM(2007)263 Final). Vær oppmerksom på at dette også gjelder for innenlands transport, dvs. kravene til å få nasjonalt gods- og turvognløyve.
  2. Forslag til forordning med felles regler for adgang til det internasjonale markedet for buss i og utenfor rute (Proposal for a regulation on common rules for access to the market for coach and bus services COM(2007)264 Final/2).
  3. Forslag til forordning med felles regler for adgang til det internasjonale godstransportmarkedet (Proposal for a regulation on common rules for access to the international road haul market (COM(2007)265 Final/2).

Les hele høringsbrevet (pdf)

Høringsinstanser

Konkurransetilsynet

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Lastebileiernes Forening

Logistikk- og transportindustriens landsforening

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Transport- og Logistikkforening

Norsk Transportarbeiderforbund

Oslo kommune - Samferdselsetaten

Politidirektoratet

Samferdselsadministrasjonen i fylkeskommunene

Transportbedriftenes landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Utdanningsdirektoratet

Vegdirektoratet

Yrkestrafikkforbundet

Til toppen