Høring - Forslag til revisjon av reglene om adgang til yrket og markedet innen gods- og persontransport på veg

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag fra EU-Kommisjonen om å fornye og forenkle regelverket om adgang til yrket som transportør (løyvehaver) og adgang til markedet for internasjonal person- og godstransport. Som en del av dette blir det også foreslått en ny definisjon av kabotasje, som kan få konsekvenser for andre lands transportørers adgang til å drive innenlands transport i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.09.2007

Vi gjør oppmerksom på at de foreslåtte reglene kan bli endret i løpet av beslutningsprosessen i EU. Det vil bli sendt ut ny, mer omfattende høring når forslagene er endelig vedtatt og det er aktuelt å endre det tilhørende norske regelverket. Det vil særlig gjelde yrkestransportloven, yrkestransportforskriften og forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje.

Forslag til ny forordning om markedsadgang for internasjonal godstransport på dansk:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/com/2007/com2007_0265da01.pdf

Forslag til ny forordning om felles regler for adgang til yrket på dansk:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/com/2007/com2007_0263da01.pdf

EU-Kommisjonens nettsider: 
http://ec.europa.eu/transport/road/policy/index_en.htm

EU-Kommisjonens forslag m.m.:
http://ec.europa.eu/transport/road/legislation/index_en.htm