Høring - Høyastighetsutredningen 2010-12

Jernbaneverket sendte høyhastighetsutredningen på høring 9. februar 2012 med høringsfrist 29. juni 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2012

Jernbaneverket sendte på høring Høyhastighetsutredningen 2010-12 9. februar 2012 med høringsfrist 29. juni 2012.

Spørsmålet om høyhastighetsjernbane i Norge ble behandlet i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 og Innst. 450 S (2012-2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014-2023.

Høringsuttalelser

Se også: Høring - forslaget til ny NTP