Høring - Høyastighetsutredningen 2010-12

Jernbaneverket sendte høyhastighetsutredningen på høring 9. februar 2012 med høringsfrist 29. juni 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2012

Jernbaneverket sendte på høring Høyhastighetsutredningen 2010-12 9. februar 2012 med høringsfrist 29. juni 2012.

Spørsmålet om høyhastighetsjernbane i Norge ble behandlet i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 og Innst. 450 S (2012-2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014-2023.

Høringsuttalelser

Se også: Høring - forslaget til ny NTP

Vår ref.:

“Høyhastighetsutredningen 2010-12” sendes med dette ut på offentlig høring med
svarfrist 29. juni 2012. Høringsfristen er den samme som for transportetatenes forslag
til Nasjonal transportplan 2014-23, slik at det er mulig å behandle disse samlet.

Rapportene er utarbeidet på grunnlag av arbeidet som er utført av konsulentselskaper,
og resultatet av dette arbeidet foreligger i form av delrapporter.

Hovedrapporten og delrapporter er lagt ut på Jernbaneverkets hjemmeside:
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Hoyhastighetsutredningen/
Nyhetsarkiv/Oppsummering-Hovedkonklusjoner/
/

Dokumentene sendes ikke ut i papirformat.

Berørte fylkeskommuner, kommuner, regionråd og jernbanefora samt trafikkselskap
og nærings- og interesseorganisasjoner bes gis sine uttalelser. Andre interesserte er
også velkomne til å gi sine merknader innen samme frist.

Høyhastighetsutredningen er en del av grunnlaget for forslag til NTP 2014-23 og i
denne vil det bli gitt nærmere anbefalinger om oppfølgingen av funnene og
anbefalingene i høyhastighetsutredningen.

Trantsporetatene og Avinors forslag til NTP vil være gjenstand for egen høring, med
samme høringsfrist. Høringsinstansene bes derfor om å gi sine eventuelle
høringsinnspill til høyhastighetsutredningen sammen med høringsinnspillet til
etatenes planforslag. Høringsinnspillene sendes Samferdselsdepartementet.

Høringsinnspill til høyhastighetsutredningen og plangrunnlaget vil bli behandlet
samlet.

Med vennlig hilsen

Anita Skauge

Direktør Plan og Utvikling

Høringsbrev fra Jernbaneverket (pdf)

 

Berørte fylkeskommuner, kommuner, regionråd og jernbanefora samt trafikkselskap
og nærings- og interesseorganisasjoner - andre interesserte.