Høring - lov og forskriftsendring vedr. forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.03.2010

Vår ref.: 08/3714 FM KRR

Høring - lov og forskriftsendring vedr. forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister


Det vises til vedlagte høringsnotat som inneholder forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1638 om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister, samt forslag til endring i verdipapirregisterloven. Forslaget er basert på utkast fra Kredittilsynet.

Finansdepartementet ber om merknader til forslaget innen 18. mars 2009. Det bes om at høringsinnspill sendes til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                         Alexander Behringer
                                                                         underdirektør


Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet

Høringsinstanser


Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norges Fondsmeglerforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen

Til toppen