Høringer

Høring - midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.03.2020

Vår ref.: 20/1391

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et foreløpig utkast til en midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

Forskriften foreslås hjemlet i midlertidig lov om forenklinger om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven), som ble vedtatt av Stortinget i dag, i tråd med Innst. 204 L (2019–2020), jf. Prop. 56 L (2019–2020).

Frist for å avgi høringssvar er 25. mars 2020 kl. 14.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringssvar bes sendt til postmottak@jd.dep.no og arild.brukstuen@jd.dep.no.

Med hilsen
Torunn Salomonsen Holmberg
avdelingsdirektør

Kaja Moen Welo
lovrådgiver

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Domstoladministrasjonen

Norges institusjon for menneskerettigheter

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten